สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Integrated Science-Mathematics=วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ
สาขา : Integrated Science-Mathematics=วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ
Book
Mathematics
  - Mathematics
Science and Mathematics
  - Science and Mathematics
คณิตศาสตร์
  - คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
Journals
Applied Mathematics
  - Applied Mathematics
e-Theses (no data)
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Integrated Science
  - Computers, Teachers, Peers: Science Learning Partners
  - Meeting Standards Through Integrated Curriculum
  - Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: A New Beginning for Science and Technology Studies
Integrated Science and Mathematics
  - Challenges of Teaching With Technology Across the Curriculum: Issues and Solutions
  - Learning and Understanding: Improving Advanced Study of Mathematics and Science in U.S. High Schools: Report of the Content Panel for Mathematics
  - Understanding Urban Ecosystems: A New Frontier for Science and Education
e-Journals
Advances in Applied Mathematics
  - Advances in Applied Mathematics
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved