สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Teaching Physics = การสอนฟิสิกส์
สาขา : Teaching Physics = การสอนฟิสิกส์
Book
Teaching physics = การสอนฟิสิกส์
  - การสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายๆ สำหรับสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยม
  - การสอนฟิสิกส์ด้วยบาสเกตบอล = Teaching physics with basketball
  - การสอนวิชาฟิสิกส์ = Teaching of physics
  - ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ = Microcomputer assisted learning in physics
  - เอกสารประกอบการสอนวิชาธรณีฟิสิกส์ = Gravity magnetic and seismic methods
Journals
Teaching physics = การสอนฟิสิกส์
  - Advances in Physics
  - Molecular Physics
  - Physics Education
  - Solar Physics
e-Theses
Teaching physics = การสอนฟิสิกส์
  - การสร้างมาตรดัชนีหักเหสำหรับการสอนฟิสิกส์ = Construction of a refractometer for physics teaching
  - การสอนฟิสิกส์ด้วยบาสเกตบอล = Teaching physics with basketball
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Teaching physics = การสอนฟิสิกส์
  - A Quantum Approach to Condensed Matter Physics
  - Computational Physics: Problem Solving With Computers
  - Physics for Chemists
  - Physics of Semiconductor Devices
  - Problems and Solutions On Atomic, Nuclear and Particle Physics
e-Journals
Teaching physics = การสอนฟิสิกส์
  - Chemical Physics
  - Chemistry and Physics of Lipids
  - Computer Physics Communications
  - Infrared Physics
  - Infrared Physics & Technology
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved