สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขา : Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
Book
Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - Applied mathematics
  - Applied mathematics : an introduction
  - Applied mathematics for earth scientists
  - Applied mathematics for electronics
  - Applied mathematics for physical chemistry
Journals
Applied mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - Advances in Applied Mathematics
  - Applied Mathematics and Computation
  - Applied Mathematics and Optimization
  - Applied Numerical Mathematics
  - Studies in Applied Mathematics
e-Theses
Applied mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - Asymptotic stability of nonlinear differential equations of neutral type = เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นแบบเป็นกลาง
  - Controlling chaos and synchronization for some new chaotic systems = การควบคุมความอลวนและความพร้อมกันสำหรับระบบอลวนแบบใหม่บางระบบ
  - Convolution equation related to telegraph operator = สมการคอนวอลูชันที่สีมพันธ์กับตัวดำเนินการเทเลกราฟ
  - Convolution equation related to the n-dimensional Lk operator = สมการคอนวอลูชันที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการ Lk ใน n มิติ
  - Existence of solutions for nonlinear beam equation with two parameters = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับสมการคานไม่เชิงเส้นที่มีสองพารามิเตอร์
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - Applied Bayesian Modelling
  - Applied Quantitative Methods for Trading and Investment
  - Numerical Mathematics
  - Ordinary Differential Equations With Applications
  - The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management
e-Journals
Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - Advances in Applied Mathematics
  - Applied Mathematics and Computation
  - Applied Mathematics Letters
  - Applied Numerical Mathematics
  - Discrete Applied Mathematics
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved