สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
สาขา : Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
Book
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
  - การสำรวจธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ เล่มที่ 1 วิธีสำรวจโดยการวัดคลื่นความสั่นสะเทือน (Seismic exploration)
  - ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
  - ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์ = Biomedical physics : PH454
  - ฟิสิกส์แผนใหม่ : กลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของก็าซ
  - ฟิสิกส์แผนใหม่ : ความรู้พื้นฐานสำหรับนักฟิสิกส์
Journals
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
  - Applied Physics A: Materials Science & Processing
  - Applied Physics B: Lasers and Optics
  - Applied Physics Letters
  - Japanese Journal of Applied Physics. Part 1, Regular Papers and Short Notes and Review
  - Japanese Journal of Applied Physics. Part 2, Letters
e-Theses (no data)
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
  - Applied Physics
  - Fundamentals of Applied Dynamics
  - Primer in Applied Radiation Physics
  - Principles of Quantum Mechanics As Applied to Chemistry and Chemical Physics
e-Journals
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์
  - Astroparticle Physics
  - Current Applied Physics
  - Infrared Physics & Technology
  - Journal of Applied Geophysics
  - Tectonophysics
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved