สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Petroleum Geophysics = ธรณีศาสตร์ปิโตเลียม
สาขา : Petroleum Geophysics = ธรณีศาสตร์ปิโตเลียม
Book
ธรณีย์วิทยา
  - ธรณีวิทยา / บรรณาธิการ ชาญ ตันติสุกฤต
ธรณีย์ศาสตร์
  - ธรณีวิทยากับการพัฒนาประเทศ. ประชุมทางวิชาการ ; วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2527 ณ ห้องสยามบอลล์รูม โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมทรัพยากรธรณีและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
ธรณีศาสตร์
  - ธรณีวิทยาของประเทศไทยจากการศึกษาข้อมูลหินโผล่ระดับภูมิภาค : รายงานการวิจัย = Geology of Thailand from regional outcrop study / พงษ์พอ อาสนจินดา, ยืนยง ปัญจสวัสดิวงศ์, สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธุ์, ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์, บุณฑริกา ศรีทัย, ศตวรรษ แสนทน
ปิโตเลียม
  - การทดสอบปิโตเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 2 จุดวาบไฟ และจุดติดไฟ โดย ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ = Standard test methods for petolum and petroleum products part 2 flash and fire points by cleveland open cup
ปิโตเลียม
  - ความรู้ปิโตรเลียม [videorecording] / การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
Journals
Petroleum
  - Petroleum Gazette
Petroleum
  - Petroleum Geoscience
Petroleum
  - Petroleum Intelligence Weekly
Petroleum
  - Petroleum International
Petroleum
  - Petroleum Management
e-Theses
Petroleum
  - Biopile for removal of soil contaminants from petroleum production = ไบโอไพล์สำหรับการกำจัดสารปนเปื้อนในดินจากการผลิตปิโตรเลียม Christofel H. Sirait
Petroleum
  - Depositional environment of lan krabu formation in the Sirikit Field, Phitsanulok Basin, Central Part of Thailand = สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอน ของชั้นหินลานกระบือ ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์แอ่งพิษณุโลก ตอนกลางของประเทศไทย
Petroleum
  - Porosity mapping using 3D seismic attribute analysis in pattani basin, gulf of Thailand = การสร้างแผนที่ค่าความพรุนโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติในแอ่งปัตตานี อ่าวไทย Rezaul Hafiz
Petroleum
  - Using well-log data and seismic attributes analysis in porosity prediction in area of Malay Basin, Gulf of Thailand = การใช้ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่น ไหวสะเทือนในการทำนายค่าความพรุนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย
Petroleum
  - การพัฒนาเตาหลอมโลหะอลูมิเนียมแบบเป้าหลอมโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ น้ำมันหมู = Development of Aluminum Crucible Furnace using liquefied petroleum gas lard oil
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Petroleum
  - Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting From Industry Consolidation
Petroleum
  - Corporate Taxes: Worldwide Summaries, 2001-2002
Petroleum
  - McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology 2003
Petroleum
  - Large-scale Biomedical Science: Exploring Strategies for Future Research
Petroleum
  - Methods in Agricultural Chemical Analysis: A Practical Handbook
e-Journals
Petroleum
  - Journal of Petroleum Science and Engineering
Petroleum
  - Petroleum Geology of Libya
Petroleum
  - Petroleum Geology of the South Caspian Basin
Petroleum
  - Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (Second Edition)
Petroleum
  - Developments in Petroleum Science
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved