สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
สาขา : Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
Book
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
  - จุลชีววิทยาน่ารู้
  - จุลชีววิทยาภาค : จุลชีววิทยาประยุกต์
  - จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล
  - จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม = Environmental mirobiology
  - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม = Industrial microbiology
Journals
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
  - Applied and Environmental Microbiology
  - Journal of Applied Microbiology
  - Letters in Applied Microbiology
e-Theses
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
  - การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนเรื่องเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชี ววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of instructional video media on basic microbiology techniques for microbiol
  - คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาบางเรื่อง = Laboratory guide on certain aspects of microbiology
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
  - Applied Microbiology
  - Human Microbiology
  - Microbiology for Water/wastewater Operators
  - Microbiology in Action
  - Pharmaceutical Microbiology
e-Journals
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์
  - Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  - Current Opinion in Microbiology
  - Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
  - International Journal of Medical Microbiology
  - Systematic and Applied Microbiology
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved