สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขา : Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Book
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - Environment, science and technology
  - Health, safety, and environmental data analysis
  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental science
  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร
Journals
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - Applied and Environmental Microbiology
  - Critical Reviews in Environmental Science and Technology
  - Environmental Science & Policy
  - Environmental Science & Technology
  - Environmental Science & Technology. News & Research Notes
e-Theses
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - Accumulation and toxicity of heavy metals on edible mollusks from Bueng Jode Wetland in Khon Kaen Province = การสะสมและสภาพพิษของโลหะหนักที่มีต่อหอยที่กินได้จากพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโจด จังหวัดขอนแก่น
  - Development of test kit for determination of nitrogen dioxide in ambient air using passive sampling technique = การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศโดยรอบโดยใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ
  - Monitoring and analysis of atmospheric acid deposition in Chiang Mai, Thailand, year 2006-2007 = การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์การตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศในเชียงใหม่ ประเทศไทยไทย พ.ศ. 2547-2550
  - การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of energy and environmental information system of the Institute for Science and Technology Research and Development, Chiangmai
  - ความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People's awareness and conscience in environment management of Umong Municipality Mueang Lamphun
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - Internet Environments for Science Education
  - Inventing for the Environment
  - Inventing for the Environment
  - Soil and Environmental Analysis: Modern Instrumental Techniques
  - Soils and Environment
e-Journals
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - Advances in Environmental Research
  - Biomedical and Environmental Sciences
  - Developments in Earth and Environmental Sciences
  - Ecotoxicology and Environmental Safety
  - Procedia Environmental Sciences
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved