สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Biotechnology = เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขา : Biotechnology = เทคโนโลยีชีวภาพ
Book
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - เทคโนโลยีชีวภาพกับโคนมไทย
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - เทคโนโลยีชีวภาพ กับงานวิจัยด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Journals
Biotechnology
  - Biotechnology Letters
Biotechnology
  - Biotechnology Techniques
Biotechnology
  - Biotechnology and Bioengineering
Biotechnology
  - Biotechnology Progress
เทคโนโลยีชีวภาพ
  - วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทัศน์= All biotech
e-Theses
Biotechnology;Drugs
  - Bioequivalence study of generic donepezil HCL 5-MG tablet and the innovator Aricept in healthy Thai male volunteers = การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญโดนิพีซิลไฮโดรคลอไรด์ขนาด ขนาด 5 มิลลิกรัมชนิดเม็ดเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ Aricept ในอาสาสมัครผู้ชายไทยสุขภาพ
Biotechnology;Endophytic fungi;Endophytic fungi
  - Ability of endophytic fungi from tomato, orange and rubber in inhibiting growth of phytophthora infestans = ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ไซลิทอล ; เทคโนโลยีชีวภาพ
  - การผลิตไซลิทอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมโดยการหมัก = Xylitol production from industrial by-products by fementation
เทคโนโลยีชีวภาพ;พันธุวิศวกรรม;หนู -- การทดลอง;เซลล์
  - ผลของปัจจัยการเจริญเพื่อให้ได้เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนู = Effect of growth factors for derivation of mouse embryonic stem cells
เทคโนโลยีชีวภาพ;เยอบีร่า;โคนซิซิน
  - การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเยอบีร่าโดยใช้สารโคลชิซินและสารเอททิลมีเท นซัลโฟเนต = Mutation induced in gerbera using colchicine and ethyl methanesulfonate (EMS)
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Biotechnology
  - Environmental Biotechnology: Theory and Application
Biotechnology
  - Biotechnology in Animal Husbandry
Biotechnology
  - Biotechnology, Agriculture, and the Developing World: The Distributional Implications of Technological Change
Biotechnology
  - Forest Products Biotechnology
Biotechnology
  - Biotechnology in Comparative Perspective
e-Journals
Biotechnology
  - BIOTECHNOLOGY
Biotechnology
  - Biotechnology Advances
Biotechnology
  - Journal of Biotechnology
Biotechnology
  - Biotechnology
Biotechnology
  - Biotechnology and Safety Assessment
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved