สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Mathematics = คณิตศาสตร์
สาขา : Mathematics = คณิตศาสตร์
Book
Mathematics = คณิตศาสตร์
  - Heath mathematics
  - Mathematics
  - Maths for life
  - คณิตศาสตร์ 1 = Mathematics 1
  - คณิตศาสตร์
Journals
Mathematics = คณิตศาสตร์
  - Annals of Discrete Mathematics
  - Computers & Mathematics with Applications
  - Mathematics and Computers in Simulation
  - North-Holland Mathematics Studies
  - Studies in Mathematics and Its Applications
e-Theses
Mathematics=คณิตศาสตร์
  - การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีอภิปัญญา = Using mathematics problem solving process through metacognition strategies
  - การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of story telling to increase mathematics skills in children with mental retardation
  - การใช้เกมฝึกสมองเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ = Using brain-training games to enhance conceptual understanding in mathematics
  - ความเค้นในท่อเนื่องจากความดันภายในที่แปรผันกับเวลาโดยระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์แบบวิเคราะห์ = Stresses in pipes due to time-varying internal pressure by analytical mathematics methods
  - โปรแกรมช่วยสอนแบบชาญฉลาดวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล = Intelligence computer-aided instruction in science and mathematics for kindergarteners
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Mathematics = คณิตศาสตร์
  - International Comparisons in Mathematics Education
  - Learning and Understanding: Improving Advanced Study of Mathematics and Science in U.S. High Schools: Report of the Content Panel for Biology
  - Mathematics and Science Education Around the World: What Can We Learn From the Survey of Mathematics and Science Opportunities (SMSO) and the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)?
  - Meeting the Standards in Primary Mathematics
  - The A to Z of Mathematics: A Basic Guide
e-Journals
Mathematics = คณิตศาสตร์
  - Advances in Applied Mathematics
  - Advances in Mathematics
  - Applied Mathematics and Computation
  - Computer Mathematics
  - International Mathematics Research Notices
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved