สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Industrial Chemistry = เคมีอุตสาหกรรม
สาขา : Industrial Chemistry = เคมีอุตสาหกรรม
Book
เคมีอุตสาหกรรม
  - Handbook of industrial chemistry
  - Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry
  - กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
  - เคมีอุตสาหกรรม ตำราประกอบการเรียน กระบวนการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี
Journals (no data)
e-Theses (no data)
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book (no data)
e-Journals
Industrial Chemistry
  - Colour me green: from dyes to decaf, industrial chemistry is cleaning up its act
Industrial Chemistry
  - Biocatalysis — key to sustainable industrial chemistry
  - J.A. Kent, Editor, Kent and Riegel's Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology (11th Edition), Springer Science, Business Media, LLC, New York, NY (2007) ISBN 978-0-387-27842-1 1861 pp., Price: US$ 190.00.
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved