สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Physics=ฟิสิกส์
สาขา : Physics=ฟิสิกส์
Book
physics
  - College physics
  - Modern physics
  - Physics : concepts & connections
  - Physics insights : 'O' level
  - Science in focus physics : 'N' level
ฟิสิกส์
  - ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new quantum universe
  - ฟายน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์ = Surely you're joking Mr. Feynman
  - ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3
Journals
Advances in physics
  - Advances in physics
American journal of physics
  - American journal of physics
Journal of applied physics.
  - Journal of applied physics.
Physics today
  - Physics today
The Journal of chemical physics.
  - The Journal of chemical physics.
e-Theses
Effects of low-energy plasma immersion ion bombardment of naked dna = ผลของการระดมยิงเนคเคดดีเอ็นด้วยไอออนพลังงานต่ำจากพลาสมาอิมเมอร์ชัน
  - Effects of low-energy plasma immersion ion bombardment of naked dna = ผลของการระดมยิงเนคเคดดีเอ็นด้วยไอออนพลังงานต่ำจากพลาสมาอิมเมอร์ชัน
Seismic reflection survey to determine the shallow subsurface geology, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวระดับตื้น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  - Seismic reflection survey to determine the shallow subsurface geology, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวระดับตื้น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี = Coating of zinc oxide nanoparticles on cotton fibers by Electrochemical Process
  - การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี = Coating of zinc oxide nanoparticles on cotton fibers by Electrochemical Process
การดัดแปรผิวเมฆเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์ อิเล็กโทรไลต์โดยการระดมยิงด้วยลำไอออนอาร์กอนพลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ = Modification of membrane surface for polymer electrolyte membrane fuel cell by 10 keV Argon ion beam bombardment
  - การดัดแปรผิวเมฆเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์ อิเล็กโทรไลต์โดยการระดมยิงด้วยลำไอออนอาร์กอนพลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ = Modification of membrane surface for polymer electrolyte membrane fuel cell by 10 keV Argon ion beam bombardment
การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีสสำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน
  - การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีสสำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Hyperfunctions and Theoretical Physics
  - Hyperfunctions and Theoretical Physics
Methods of Mathematical Physics. Vol. 1
  - Methods of Mathematical Physics. Vol. 1
Physics of Semiconductor Devices
  - Physics of Semiconductor Devices
e-Journals
Current Applied Physics
  - Current Applied Physics
Journal of Physics and Chemistry of Solids
  - Journal of Physics and Chemistry of Solids
Journal of Physics and Chemistry of Solids
  - Journal of Physics and Chemistry of Solids
Materials Chemistry and Physics
  - Materials Chemistry and Physics
Nuclear Physics A
  - Nuclear Physics A
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link
Physics wikipedia
  - Physics wikipedia
physics.org
  - http://www.physics.org/
physicsclassroom
  - physicsclassroom
พจนานุกรม ดิกชันนารี ฟิสิกส์
  - พจนานุกรม ดิกชันนารี ฟิสิกส์
สมาคมฟิสิกส์ไทย
  - สมาคมฟิสิกส์ไทย
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved