สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home> Research Links
Research Links

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางด้านการแพทย์ เคมี ชีววิทยาและบริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแหล่งทุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ นอกอัตราจัด ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยให้แก่ข้าราชการในสังกัด
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังผลลัพธ์การจัดหลักประกันสุขภาพแต่ละชนิดตามพันธกิจของหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งดำเนินการวิจัยประเมินผลกลไกในระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ละระบบที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์เชิงนโยบาย และผลกระทบต่อระบบบริการและประชาชนด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยสหสาขา และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเว็บไซต์ของ สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน และสังคม เพื่อการต่อยอดของผลงานวิจัย และใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อให้สนับสนุนการวิจัยและบริการด้านการฝึกอบรม การบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำนักการศึกษามวลชน สำนักการศึกษามวลชน เปิดสอนหลักสูตรผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อมุ่งมั่นศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพเป็นเลิศ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีเจตนาให้เป็นแผนงานหลักในการบริหารจัดการความรู้และ พัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือด้านสังคมมานุษยวิทยา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในภาคปฏิบัติ
38 Record(s) : Page(s) > « Prev 1 2 (3)
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved