สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home> Research Links
Research Links

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการวิจัยลุ่มน้ำแม่วาง เป็นโครงการวิจัยลุ่มน้ำแม่วาง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านภัยพิบัติ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ผลงานวิจัยที่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรม และได้มีการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ คือ การพัฒนาระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา ซึ่งผลงานวิจัยนี้ ได้มีการนำไปขยายผลและต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นระบบเตือนภัย น้ำท่วม ดินถล่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติ และความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ และการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสรรสร้าง ผลักดัน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ไมโคร/นาโนเทคโนโลยี สนับสนุนภาคการผลิต
ศูนย์บริการข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลทางเทคโนโลยีให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแห่งชาติ เผยแพร่ข่าวสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ศช . หรือ ไบโอเทค ) เป็นเว็บไซต์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ศช . หรือ ไบโอเทค ) ได้รับการจัดตั้งภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณสุข พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และด้านความสามารถพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง(สสช.) เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง(สสช.) ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ โรคสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคและวิธีป้องกันโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยอีกด้วย
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน เป็นเว็บไซต์ของเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network-CRCN) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวรส. และกลุ่มแพทย์สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพทรัพยากรด้านการวิจัยของประเทศที่มีอยู่ในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้มีการทำวิจัยทางคลินิกร่วมกันระหว่างสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ โดย CRCN เป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุน
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-HPP) แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-HPP) เป็นแผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบหลายด้าน รวมทั้งกรอบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) เป็นเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวรส. และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยาให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบายและทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ และสมเหตุสมผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านยา และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืนด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน
38 Record(s) : Page(s) > « Prev 1 (2) 3 Next »
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved