สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > M
Databases
   
By title   |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  I  |  J  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  E  |  

MDConsult คือ ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และข้อมูลประกอบออนไลน์ในสาขาวิชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วย เป็นฐานข้อมูลทางคลินิก (Clinical Resource) ที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลฉบับเต็มในวารสาร 100 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน และในหนังสือ 60 ชื่อ ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลประกอบทางการแพทย์อื่นๆ เช่น Clinical Practice Guidelines, Patient Education, Drug Information และ Clinical Updates 
MarketLine online ฐานข้อมูล MarketLine online ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
MathSciNet ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทวิจารณ์สาขาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ ได้ บทวิจารณ์ (Review) ของ American Mathematics Society ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี1994 - ปัจจุบัน 
Matichon e-Library ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์ ของสำนักพิมพ์มติชน ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 31 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
McGraw-Hill: Access Medicine คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย 
Medical databases ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 35 ฐาน ทั้งที่บอกรับ, free databases และ ที่เปิดทดลองใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
MyiLibrary MyiLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจัดซื้อ มีทั้งหมด 43 รายการ รายชื่อหนังสือ 43 รายการ 
11 Record(s) : Page(s) > (1)

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved