สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > E
Databases
   
By title   |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  I  |  J  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  E  |  

EBSCO database รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ 
EBSCO eBooks Collection Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) บอกรับ โดยห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ฉบับเต็มของหนังสืออยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน หรือ สามารถ Download ฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ ครั้งละ 7 วัน 
EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ฉบับเต็ม (Full text) สาขาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐมิติ ตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีการเงิน ฯลฯ รวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association) เช่น American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives ให้บทความฉบับเต็ม (Full text)มากกว่า 600 ชื่อเรื่อง นอกจากบทความวารสารในสาขาเศรษฐศาสตร์ ยังประกอบด้วยหนังสือ หนังสือรวมเรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
Education Research Complete ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาการศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ของ EBSCO มีวารสารฉบับเต็ม 1,060 ชื่อ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง รวมถึงหนังสือและงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
Emerald Management Xtra ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ ของ MCB University Press มีวารสารฉบับเต็ม วารสารฉบับเต็ม 217 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1994- ปัจจุบัน และให้บริการสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
EndNote Web โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ 
6 Record(s) : Page(s) > (1)

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved