สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > A
Databases
   
By title   |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  I  |  J  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  E  |  

AAP-American Academy of Pediatrics คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Academy of Pediatrics ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 5 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน คือ Pediatrics, Pediatrics in Review, NeoReview, AAP Grand Rounds และ AAP News. 
ACM Digital Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Association for Computing Machinery (ACM) มีวารสารฉบับเต็ม 400 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
ACS Publications ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ American Chemical Society มีวารสารฉบับเต็ม 34 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
AIP ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and American Physical Society มีวารสารฉบับเต็ม 1 2 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 200 5 – ปัจจุบัน เฉพาะปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
APS ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and American Physical Society มีวารสารฉบับเต็ม 8 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2003– ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASCE E-Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมโยธา ของ American Society of Civil Engineers มีวารสารฉบับเต็ม 30 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 199 3 - ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASME E-Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของ American Society of Mechanical Engineers มีวารสารฉบับเต็ม 20 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2000 - ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASTM ฐานข้อมูลรวบรวมมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้ในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบที่มีคุณภาพ รายงานการประชุมทางด้านการค้าทั่วโลก โดยครอบคลุมมากกว่า 130 สาขา และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานเฉพาะและสมาคมทางวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและนำเสนอบทความต่างๆ 
Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887 
Annual Reviews ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับเต็ม 38 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
Asian Development Bank (Free) Asian Development Bank (Free) ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก 
18 Record(s) : Page(s) > (1) 2 Next »

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved