สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > All
Databases
   
By title   |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  I  |  J  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  E  |  

Global Economic Monitor (GEM) ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจธนาคารโลก ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก 
Grolier Online ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสารานุกรม 6 เล่ม คือ Encyclopedia Americana, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge, The New Book of Popular Science, Lands and peoples และ America the Beautiful 
H.W. Wilson ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สหสาขาวิชา ของ H.W. Wilson มีวารสารฉบับเต็ม 1,800 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
IEEE eLearning Library ฐาน IEEE eLearning Library เป็น eLearning Course ทั้งในรูปแบบ Shot courses และ Conference Workshop ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2556 สามารถใช้รหัสผ่านเข้าใช้ Username: chiangmaitrial, Password : ieee2013 URL: http://www.ieee-elearning.org 
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET ) มีวารสารฉบับเต็ม 172 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ISEAS ISEAS มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฏหมาย และอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ Copy, Print, Download, ให้ความหมายและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ 
Informa Healthcare คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 187 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ Volume 1 จนถึงปัจจุบัน 
JAMA & Archives (AMA) คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Medical Association – AMA ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร JAMA และ Archives รวม 10 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ - The Archives of Internal Medicine - The Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine - The Archives of General Psychiatry - The Archives of Neurology - The Archives of Ophthalmology - The Archives of Dermatology - The Archives of Surgery - The Archives of Otolaryngology-head & neck Surgery - The Archives of Facial Plastic Surgery 
JSTOR: Arts & Sciences III Collection ฐานข้อมูลที่รวบรวม archive ย้อนหลังไปกว่า 130 ปี Physics World Archive: รวมฐานข้อมูลของบทความทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มี preprints มากกว่า 500,000 ฉบับจาก e printweb.org ProQuest Dissertations Theses Help และ information 
JSTOR: Business Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้านการเงิน แรงงานสัมพันธ์ การบริหารการตลาด เศรษฐศาสตร์ วิจัยปฏิบัติการ และการกำหนดความเสี่ยง มีวารสารฉบับเต็ม 47 ชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
JSTOR: Mathematics & Statistics Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้าน คณิตศาสตร์ และสถิติ มีวารสารฉบับเต็ม 50 ชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
LWW Total Complete Collection (Ovid) คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาทางการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารหลักทางการแพทย์กว่า 280 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 20 คน โดยไม่เกิน 3 คนต่อ 1 ชื่อวารสาร 
MDConsult คือ ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และข้อมูลประกอบออนไลน์ในสาขาวิชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วย เป็นฐานข้อมูลทางคลินิก (Clinical Resource) ที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลฉบับเต็มในวารสาร 100 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน และในหนังสือ 60 ชื่อ ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลประกอบทางการแพทย์อื่นๆ เช่น Clinical Practice Guidelines, Patient Education, Drug Information และ Clinical Updates 
MarketLine online ฐานข้อมูล MarketLine online ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
MathSciNet ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทวิจารณ์สาขาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ ได้ บทวิจารณ์ (Review) ของ American Mathematics Society ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี1994 - ปัจจุบัน 
124 Record(s) : Page(s) > « Prev 1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 Next »

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved