สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > Social Sciences & Humanities
Databases
   
By subject  Health Sciences   Science & Technology   Social Sciences & Humanities

Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887 
Annual Reviews ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับเต็ม 38 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
Asian Development Bank (Free) Asian Development Bank (Free) ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก 
Business Expert Press ( BEP) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาดจำนวน 50 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในสังคมเครือข่าย การจัดการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
Business Source Complete ฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ให้บทความฉบับเต็มและบรรณานุกรม นอกจากนี้ยังดรรชนีและสาระสังเขปสำหรับธุรกิจ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1886 มีวารสารมากถึง 1,300 ชื่อ 
Communication & Mass Media Complete ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915 
DOEJ หรือ Directory Of E-Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มได้เปล่าทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันมีการให้บริการฐานข้อมูลฉบับได้เปล่า จำนวน 2,594 ชื่อ สามารถสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ คณะทำงานวารสาร 
Dissertations Full Text in PDF format เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 , 850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ 
EBSCO database รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ 
EBSCO eBooks Collection Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) บอกรับ โดยห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ฉบับเต็มของหนังสืออยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน หรือ สามารถ Download ฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ ครั้งละ 7 วัน 
EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ฉบับเต็ม (Full text) สาขาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐมิติ ตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีการเงิน ฯลฯ รวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association) เช่น American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives ให้บทความฉบับเต็ม (Full text)มากกว่า 600 ชื่อเรื่อง นอกจากบทความวารสารในสาขาเศรษฐศาสตร์ ยังประกอบด้วยหนังสือ หนังสือรวมเรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
Education Research Complete ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาการศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ของ EBSCO มีวารสารฉบับเต็ม 1,060 ชื่อ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง รวมถึงหนังสือและงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
Emerald Management Xtra ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ ของ MCB University Press มีวารสารฉบับเต็ม วารสารฉบับเต็ม 217 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1994- ปัจจุบัน และให้บริการสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
EndNote Web โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ 
Global Development Finance Online (GDF) ฐานข้อมูลนามานุกรมสถิติการคลังของประเทศที่กำลังพัฒนาของธนาคารโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลหนี้ และการไหลเวียนทางการเงินของประเทศต่าง ๆ รวม 138 ประเทศ นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก 
124 Record(s) : Page(s) > (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved