สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > Social Sciences & Humanities
Databases
   
By subject  Health Sciences   Science & Technology   Social Sciences & Humanities

ACM Digital Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Association for Computing Machinery (ACM) มีวารสารฉบับเต็ม 400 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ACS Publications ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ American Chemical Society มีวารสารฉบับเต็ม 34 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
AIP ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and American Physical Society มีวารสารฉบับเต็ม 1 2 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 200 5 – ปัจจุบัน เฉพาะปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
APS ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and American Physical Society มีวารสารฉบับเต็ม 8 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2003– ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASCE E-Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมโยธา ของ American Society of Civil Engineers มีวารสารฉบับเต็ม 30 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 199 3 - ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASME E-Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของ American Society of Mechanical Engineers มีวารสารฉบับเต็ม 20 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2000 - ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ASTM ฐานข้อมูลรวบรวมมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้ในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบที่มีคุณภาพ รายงานการประชุมทางด้านการค้าทั่วโลก โดยครอบคลุมมากกว่า 130 สาขา และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานเฉพาะและสมาคมทางวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและนำเสนอบทความต่างๆ 
Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887 
Annual Reviews ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับเต็ม 38 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
CINAHL Plus with Full Text ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ EBSCO มีวารสารฉบับเต็ม 560 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ ปี 1997 – ปัจจุบัน 
Cambridge Journals Online ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสำนักพิมพ์ Cambridge University มีวารสารฉบับเต็ม 198 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ มีเอกสารและบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ 
Dissertations Full Text in PDF format เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 , 850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ 
H.W. Wilson ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สหสาขาวิชา ของ H.W. Wilson มีวารสารฉบับเต็ม 1,800 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET ) มีวารสารฉบับเต็ม 172 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
124 Record(s) : Page(s) > (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved