สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > New Research Reports
New Research Reports
    วันที่ประกาศ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี....
1 พฤษภาคม 2562
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขต.....
1 พฤษภาคม 2562
การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้...
1 พฤษภาคม 2562
ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ...
1 พฤษภาคม 2562
การตรวจหาเนื้องอกในสมองจากภาพเอ็มอาร์โดยใช้การแบ่งส่วนภาพ
1 พฤษภาคม 2562
การควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
1 พฤษภาคม 2562
การสกัดลายผ้าทอล้านนาโดยใช้การแบ่งส่วนภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2562
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน...
14 กุมภาพันธ์ 2562
พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่...
14 กุมภาพันธ์ 2562
ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดของโรเจอร์สที่มีต่อการเข้าถึงใจของ...
14 กุมภาพันธ์ 2562
ผลของโปรแกรมการสอนบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา...
14 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดซื้อโดยใช้ข้อมูลราคาจากการสำรวจ
6 กุมภาพันธ์ 2562
การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริม...
6 กุมภาพันธ์ 2562
การศึกษาลวดลายสัตตภัณฑ์ของล้านนาเพื่อสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นสามมิติ
6 กุมภาพันธ์ 2562
การปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6 กุมภาพันธ์ 2562
1050 Record(s) : Page(s) > (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved