สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ผลกระทบของโครงการกองทุนพัฒนาที่มีต่อความสัมพันธ์หญิง..
 

 

 

 

มณีวอน  หลวงสมบัติ.  (2554). ผลกระทบของโครงการกองทุนพัฒนาที่มีต่อความสัมพันธ์หญิง-ชาย: กรณีศึกษากองทุนพัฒนาบ้านนาคูนเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Impact of Development Fund Project on Gender Relations: A Case Study of Development Fund of Ban Na Khoun Nuea Lao People’s Democratic Republic).  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  150 หน้า.  (เอกสารฉบับเต็ม ) 12/2555/29

            ศึกษานโยบายของรัฐในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและนโยบายของสหพันธ์แม่หญิงลาวในการปฏิบัติโครงการกองทุนการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสตรีในระดับสากลหรือไม่ในรูปแบบใด ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของหญิง-ชายในการจัดการและบริหารกองทุนว่ามีความเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร ศึกษาการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร (ทุน) ของผู้หญิง ว่าได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในทางบวกและลบหรือไม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทการแบ่งงานกันทำตามเพศภาวะ และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายอย่างไร รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อกองทุนฯ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ

            การศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและนโยบายการปฏิบัติกองทุนฯ ของสหพันธ์แม่หญิงที่ใช้อยู่ เป็นแนวทางการพัฒนาสตรีในแบบ WID ที่บูรณาการผู้หญิงเข้าไปสู่การพัฒนาภาคเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าถึงสินเชื่อ (ทุน) กู้ยืมเงิน ไปทำการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมุ่งหวังไว้ เพื่อ “การขจัดความยากจน” ซึ่งเป็นนโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ เป็นการพัฒนาที่อยู่ในกรอบโครงสร้างเดิม (ชายเป็นใหญ่) การได้มาซึ่งความเสมอภาคระหว่างหญิงชายรัฐลาวเน้นไปในการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

            ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ยังไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย โดยผู้ชายยังมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจสูงกว่า  ส่วนในระดับชุมชน พบว่า ผลกระทบของกองทุนที่มีต่อผู้หญิง เป็นไปในทางบวก ส่วนในระดับครัวเรือนมีทั้งทางบวกและทางลบ

            ข้อเสนอสำหรับรัฐคือ การเผยแพร่ความเข้าใจประเด็นเพศภาวะที่ชัดเจนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการพัฒนาสตรีทั้งหมด รวมทั้งการเปลี่ยนกรอบคิดของการพัฒนาจากกรอบเดิม คือ WID มาเป็น GAD ซึ่งจะทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย และทำให้เห็นการได้มาซึ่งความเสมอภาคหญิงชาย อาจทำได้โดยการเสริมอำนาจให้แก่ผู้หญิงในหลายรูปแบบ ไม่ใช่แบบที่ใช้กฎหมายซึ่งเป็นการเสริมอำนาจแบบอำนาจเหนือแต่อย่างเดียว และเสนอแนะให้สหพันธ์แม่หญิงปรับปรุงโครงการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเสริมอำนาจแบบอื่น เช่น การจัดให้มีการรวมกลุ่มของผู้หญิงประกอบไปกับการให้ความรู้วิชาชีพ ความรู้สามัญ และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด ส่วนกองทุนพัฒนาแห่งบ้านนาคูนเหนือควรปรับแก้ไขให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและผู้หญิงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้โอกาสแก่ผู้หญิงที่ยากจน ได้เข้าถึงกองทุน โดยการลดอัตราดอกเบี้ย และยืดอายุระยะเวลาการยืมให้ยาวกว่าเดิม เป็นเรื่องที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาภาพประกอบ

region2.prd.go.th

edu.cmu.ac.th

aseanwatch.org


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2555
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved