สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม...
 
 

พรรณวดี พัฒนชัย.  (2551).  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (Customer Satisfaction Towards Service Quality of Chiangmai Phucome Hotel, Chiang Mai Province).  การค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  116 แผ่น.  ตาราง.  (ว/ภน 658.812 พ177ค)

           ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าองค์กร จำนวน 150 ราย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

            ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ อายุงานในตำแหน่งมากกว่า 5 ปี ประเภทของกิจการเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล มีจำนวนพนักงานในองค์กร 21-100 คน ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำมากที่สุดคือ จากงานประชุมสัมมนา และระยะเวลาที่ใช้บริการครั้งสุดท้าย ต่ำกว่า 1 ปี  ประเภทบริการของโรงแรมที่เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ ห้องประชุม-สัมมนา วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริการคือการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ  ผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจใช้บริการ คือ ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน และเบิกจากหน่วยงานมากที่สุด เหตุผลที่เลือกใช้บริการโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เพราะมีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ มีข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตรงกับงบประมาณ  หลังจากใช้บริการโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ส่วนใหญ่พึงพอใจมาก และจะกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต  ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าองค์กร 

ภาพอ้างอิง : จากเว็บไซต์ http://www.teawchiangmai.com

  

   
วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2552
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved