สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ..เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ..
 

 

กัญญนันทน์  กิตติ์ชนะภิรมน์.  (2554). การสร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (Construction
of Picture Books for Preparing Mathematics Readiness of Preschoolers)
.  การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  95 หน้า.  ภาพประกอบ, ตาราง.  (ว 372.7 ก113ก) 09/2555/139


            สร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื่องการรู้ค่าของตัวเลข 0 - 9 สำหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษาผลการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื่องการรู้ค่าของตัวเลข 0 - 9 สำหรับเด็กปฐมวัยหลังการใช้หนังสือภาพ และศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่
2 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต
2 จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื่องการรู้ค่าของตัวเลข 0 - 9 จำนวน 12 แผน แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังใช้หนังสือภาพ จำนวน
10 ชุด และแบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพ จำนวน
1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนความพร้อมทางคณิตศาสตร์ แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของโรงเรียน ร้อยละ 60.00 และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย  ส่วนความ   คิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า  

1. ได้หนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์
เรื่องการรู้ค่าของตัวเลข
0 - 9 สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10 เล่ม ซึ่
งสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

2. ผลการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้หนังสือภาพ  ปรากฏว่า นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์
เรื่อง การรู้ค่าของตัวเลข
0 - 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.39
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60.00

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพ
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2 โรงเรียนบ้านแม่ลาน จำนวน
18 คน อยู่ในระดับ มาก ในทุกด้านที่มาภาพประกอบ

pitchaya07.blogspot.com

netty1223.blogspot.com

learners.in.thpitchaya07.blogspot.com


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 6 กันยายน 2555
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved