สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมต..
 
   

ธิตินันท์  กาพย์เกิด.  (2553).  การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและไดเบนโซอิลมีเธน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ( Structure Modification of Cinnamates and Dibenzoylmethanes UV-Filters).  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  59 แผ่น.  ภาพประกอบ. 
(ส.ร. 544.6072 ธ343ก)
03/2555/58

            ศึกษาลักษณะการดูดกลืนรังสียูวี  ความเสถียรต่อแสงของอนุพันธ์ซินนาเมตที่มีหมู่แทนที่ต่าง ๆ  ศึกษาผลของไซโคลเดกตรินที่มีต่อเสถียรภาพของหมู่ซินนาเมต  ความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์ซินนาเมตที่มี     ไซโคลเดกตรินและไม่มีไซโดลเดกตริน และลักษณะการดูดกลืนรังสียูวีและความเสถียรต่อแสงของอนุพันธ์    ไดเบนโชอิลมีเธน  ศึกษาโดยการสังเคราะห์กรดซินนามิกที่มีหมู่แทนที่ต่าง ๆ 12 ชนิด  โดยเลือกหมู่แทนที่ methoxy 3 ชนิดที่มีขนาดและความเสถียรต่อแสงต่างกันมาทำเป็นอนุพันธ์กับวงไซโคลเดกตรินได้ 5 ชนิด       เมื่อนำอนุพันธ์ซินนาเมตที่ติดลงบนไซโคลเดกตรินขนาดต่าง ๆ กันมาทดสอบการดูดกลืนรังสียูวี

            ผลการศึกษาพบว่า การดูดกลืนรังสีช่วงยูวีเอและบีได้ดีเหมือนกับกรดซินนามิกเริ่มต้น และเมื่อทดสอบเสถียรภาพต่อรังสียูวีบี พบว่าหมู่ซินนาโมอิลที่มีขนาดพอดีกับวงไซโคลเดกตรินจะมีเสถียรภาพต่อรังสียูวีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิด inclusion complex เข้าไปในวงไซโคลเดกตรินยืนยันโครงสร้างด้วยเทคนิค ROESY และเมื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์พบว่าซินนาโมอิลที่ติดลงบนไซโคลเดกตรินมีความเป็นพิษลดลงเมื่อเทียบกับกรดซินามิกเริ่มต้น  นอกจากนี้เมื่อนำกรดซินามิกอีก 9 ชนิด ที่มีชนิดและตำแหน่งหมู่แทนที่ต่าง ๆ กัน มาทำเป็นอนุพันธ์ซินนาเมต เพื่อศึกษาการดูดกลืนรังสียูวีพบว่าซินนาเมตทั้ง 9 ชนิด สามารถดูดกลืนรังสียูวีได้ดี และบางชนิดสามารถดูดกลืนรังสียูวีเอช่วงต้นได้  ได้แก่หมู่แทนที่ 4-hydroxyl และ 4-nitro group เมื่อทดสอบเสถียรภาพต่อรังสียูวีบี พบว่าซินนาเมตที่มีหมู่แทนที่ทุกชนิดที่ตำแหน่งที่ meta  เสถียรที่สุด ถัดมาคือ para และ ortho ตามลำดับ  โดยที่ชนิดของหมู่แทนที่เสถียรมากที่สุดคือ hydroxyl group  ซึ่งเป็นหมู่ที่ให้อิเลกตรอน ขณะที่      หมู่ดึงอิเลกตรอน nitro และ fluoro มีความเสถียรต่อแสงน้อยกว่า เมื่อนำอนุพันธ์ซินนาเมตไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่า มีความเป็นพิษต่อเซลล์มากกว่าอนุพันธ์ซินนามิกเริ่มต้น และหมู่แทนที่ที่มีความเป็นพิษ     น้อยที่สุดคือหมู่ hydroxyl group

ที่มาภาพประกอบ

creditonhand.com
n3k.in.th
bangkok-guide.z-xxl.com


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 8 มีนาคม 2555
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved