สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน...
 
   

อรัญญา  ชุติมา.  (2553).  การจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (Student's Life Skills Management at Nandachart Grade School, Hang Dong District, Chiang Mai Province).  การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  108 แผ่น.  ตาราง.  (ว/ภน 372.133 1711) 02/2555/47

            ศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษาของโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ

            ผลการศึกษาพบว่า ในการจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนตามคุณสมบัติเบื้องต้นด้านทักษะชีวิต 9 ด้าน ของโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดให้ข้อมูลว่า นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักแสวงหาข้อมูล ความรู้ รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักตัดสินใจ รู้จักสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจัดการในชีวิตประจำวัน  ทำงานเป็นทีม ปรับตัว มีวิสัยทัศน์ และกล้าเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต เป็นความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการทักษะชีวิตที่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นเป้าหมายการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตที่ดีของสังคมไทยต่อไป

 

ที่มาภาพประกอบ

gotoknow.org
blog.eduzones.com
yala1.go.th

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2555
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved