สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ..มองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม..
 
   

ชูศักดิ์  วิทยาภัค.  (2553).  การท่องเที่ยวกับการพัฒนา : มองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สปป. ลาว: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  166 หน้า.  ภาพประกอบ. 
(ส.ร. 338.4791 ช418ก)
11/2554/13

            ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการพัฒนา  ในบริบทของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกที่จะทำให้ช่วยขจัดความยากจน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  หลวงพระบางเป็นพื้นที่ศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก แต่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยวกับการพัฒนา  ศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลสนามแบบชาติพันธุ์วรรณนาอย่างยืดหยุ่น

            ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวของหลวงพระบางขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการที่หลวงพระบางได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก  พร้อมกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจแนวจินตนาการใหม่  การกำหนดให้หลวงพระบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นำไปสู่ความตึงเครียดและอิหลักอิเหลื่อ ระหว่างความต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของระบอบเก่า กับอุดมการณ์สังคมนิยมของรัฐ ในที่สุดพลังอำนาจของทุนข้ามชาติ มีอำนาจเหนือกว่าในการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ท้องถิ่น ได้แก่ การจัดระเบียบพื้นที่แบบใหม่ พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกทดแทนด้วยกระบวนการควบคุมและครอบครองทางพื้นที่ใหม่ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแบ่งแยกและกีดกันในทางพื้นที่ระหว่างท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ทางสังคมของระบอบการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น ทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ทางด้านแรงงาน

            จากการวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของหลวงพระบาง กระบวนการโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุนนิยมโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแนวคิดการท่องเที่ยว เป็นไปในลักษณะของหลักสมัยใหม่นิยม การให้ความหมายใหม่กับการเดินทาง การพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนรูปแบบการบริโภคที่เป็นทั้งทางวัตถุและสัญลักษณ์ มีผลต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ได้ข้อค้นพบว่า หลวงพระบางคือภาพความจริงของอดีตที่หายไปของสังคมไทยดั้งเดิม และเป็นภาพแทนความจริงในความมีอำนาจเหนือกว่าของความเป็นไทยที่มีต่อความเป็นลาว

ที่มาภาพประกอบ

 


   
วันที่ประกาศ : 23 พฤศจิกายน 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved