สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในนิตยสารแฟชั่นสตรี..
 
 เพ็ญพักตร์  ศิริไตรรัตน์.  (2552).  การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในนิตยสารแฟชั่นสตรี (The Communication Process Analysis in Women Fashion Magazines).  การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  178 หน้า.  ภาพประกอบ. 302.2 536 (เอกสารฉบับเต็ม) 11/11/2554/7

            วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในนิตยสารแฟชั่นสตรี เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการสื่อสารและการบริโภคสัญญะ ในสินค้าแฟชั่นของกลุ่มผู้บริโภคนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับพิมพ์ภาษาไทย รวมทั้งศึกษาตรรกะการบริโภคของผู้อ่านที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารดังกล่าวโดยใช้แนวคิดสัญวิทยาและตรรกวิทยาแห่งการบริโภคเป็นกรอบในการศึกษา

            การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตัวสื่อนิตยสารแอล (Elle) เริ่มฉบับที่ 123 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึง ฉบับที่ 170 เดือนธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 48 ฉบับ  ส่วนที่สอง  การวิเคราะห์ผู้รับสาร เป็นการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้อ่านนิตยสารแอล จำนวนทั้งสิ้น 15 คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ติดตามอ่านนิตยสารเป็นประจำมากกว่า 2 ปี

            ผลการศึกษาพบว่า การบริโภคสินค้าแฟชั่นผ่านการอ่านนิตยสารเป็นปรากฏการณ์เชิงสัญลักษณ์ ที่สัญญะมีบทบาทในการสร้างความหมายและคุณค่าให้แก่กลุ่มผู้อ่าน และความหมายสัมพันธ์กับการบริโภควัฒนธรรมตะวันตกผ่านสัญญะของความทันสมัยและหรูหรา ซึ่งความหมายของสัญญะที่พบนี้ เกิดจากการให้ความหมายของสื่อมวลชนหรือผู้ผลิตนิตยสาร ด้วยวิธีการให้ข้อมูลผ่านภาพถ่ายแฟชั่นและข้อความบรรยาย เพื่อสร้างความหมายและส่งต่อไปยังผู้อ่าน  ในการบริโภคสินค้าแฟชั่นผ่านการอ่านนิตยสารของกลุ่มผู้อ่าน พบตรรกวิทยาของค่าสัญญะมากที่สุด คือ

            1) เพื่อสื่อถึงความเป็นผู้หญิงสวยและทันสมัย

            2) เพื่อบ่งบอกรูปแบบการดำเนินชีวิต

            3) เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

            4) เป็นผู้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

            รองลงมาคือ ตรรกวิทยาเชิงหน้าที่ของมูลค่าการใช้สอยหรือเชิงอรรถประโยชน์ คือ การใช้นิตยสารเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับตนเอง ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว

ที่มาภาพประกอบ

globalfashionreport.com
lifevariety.com
postfreeplaza.com

 


   
วันที่ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved