สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : โครงการการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสปาใน...
 
 

ปวารณา อัจฉริยบุตร, จิราพร ประสารการ, และขนิษฐา ธนาวัรัตนานิจ.  (2549).  โครงการการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงาน และกระบี่: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  194 หน้า.  ภาพประกอบ.  (ส.ร. 658.022 ป172ค)

            การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลการบริหารจัดการธุรกิจสปาในเขตอันดามัน และหาแนวทางรูปแบบการบริหารธุรกิจสปาที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึง 31 สิงหาคม 2549  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจสปา  และส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่มย่อย  ผลการศึกษามีดังนี้

            ผู้ประกอบการธุรกิจสปาในเขตอันดามันส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ลักษณะการลงทุนมีลักษณะเป็นเดย์สปา รีสอร์ทสปา (Resort Spa) และร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลโดยทำเป็นเมดิคอลสปา (Medical Spa) และมักตั้งระยะเวลาในการคุ้มทุนอย่างน้อย 5 ปี

            จุดแข็งของสปาอันดามันที่สำคัญคือ การมีธรรมชาติที่สวยงาม การออกแบบสถานที่ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และการบริการที่ดีเยี่ยม  จุดอ่อนคือ ความไม่สะดวกในการเดินทาง การแย่งชิงพนักงานให้บริการ และการไม่ยอมรับการใช้สมุนไพรไทย

            กลุ่มลูกค้าสปาจังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป  จังหวัดพังงา เป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียและเยอรมัน  ส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มสแกนดิเนเวีย เอเชีย เยอรมัน

            การจัดการด้านการตลาด พบว่า บริการสปาในเขตอันดามันมีความหลากหลาย  อัตราค่าบริการต่ำสุด ราคา 200 บาท ต่อ 30 นาที  และราคาสูงสุด 15,300 บาท ซึ่งจัดทำเป็นแพคเกจ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

           การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย การติดต่อผ่านบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ รถแท็กซี่ การทำโษษณาประชาสัมพันธ์ และใช้เทคนิคการขาย เช่น การรวมค่าบริการสปาในค่าห้องพัก และในแพคเกจทั่วร์

            ด้านบริหารจัดการองค์กร พบว่า โครงสร้างองค์กรสปามีความแตกต่างกันตามขนาดของธุรกิจ โดยมีตำแหน่งงานที่สำคัญ คือ ผู้จัดการสปา นักสุขภาพบำบัด และพนักงานต้อนรับ  การพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ใช้การฝึกในหน่วยงานของตนเอง โดยเรียนรู้จากหัวหน้างาน

            ส่วนด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การจัดการด้านสถานที่ มี 3 รูปแบบ คือ สปาในที่โล่ง สปาในอาคาร และสปาในที่โล่งและในอาคารผสมกัน  การจัดการด้านรส เน้นการเสริมน้ำสมุนไพร และบางแห่งเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และส่วนใหญ่เน้นการใช้น้ำมันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติ  การใช้เสียงในสปานิยมใช้เสียงดนตรี ควบคู่กับเสียงธรรมชาติ  รวมทั้งเน้นการนวดเพื่อผ่อนคลาย มากกว่าการนวดเพื่อรักษา  ขั้นตอนในการให้บริการสปา ส่วนใหญ่เน้นกิริยามารยาทการบริการแบบไทย ๆ และมีความจริงใจต่อลูกค้า

 


   
วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2552
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved