สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรี..
 
 ปอรินทร์  เพ็ญศิริ.  (2551).  การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี (Analysis of Presentation Formats of Women Images through Advertising Picture in Women Magazines).  การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  88 หน้า.  ภาพประกอบ, ตาราง. 
(ว 659.132 ป197ก)
09/2554/142

            ศึกษาการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี และหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้ากับความน่าดึงดูดใจในภาพสตรีที่ลงโฆษณาในนิตยสารสตรี โดยวิเคราะห์ภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี และหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้ากับความน่าดึงดูดใจในภาพสตรี จากนิตยสารแพรว CLEO, ELLE, IMAGE และ LIPS จากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสาร นักวิชาการสิทธิสตรี (ศูนย์สตรีศึกษา) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรี

            ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) หรือการนำสตรีมาเป็นองค์ประกอบหรือเครื่องมือสำคัญในการขายสินค้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการอยากเป็นเหมือนในภาพโฆษณา ถูกนำเสนอมากที่สุดคือร้อยละ 41.95 ในขณะที่ ภาพสตรีในลักษณะของนางแบบที่ทันสมัย (Trendy) หรือภาพลักษณ์ที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวของตัวเอง มักใช้สนับสนุนสินค้าที่มีความแตกต่าง และต้องการนำเสนอความทันสมัย ความใหม่ (New & Update) ไปสู่ผู้บริโภค ถูกใช้ในการดึงดูดใจมากที่สุดคือร้อยละ 41.40 และจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความงามของเรือนร่างสตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางธุรกิจได้ดีที่สุด ด้วยสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้การนำเสนอภาพลักษณ์ของสตรีสมัยยุคหลังสมัยใหม่แตกต่างไปจากยุคสมัยใหม่ซึ่งสตรีมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทำให้ภาพลักษณ์ของสตรีแสดงถึงการกล้าเปิดเผยตัวตน ดังนั้น ภาพลักษณ์ของสตรีทันสมัย จึงถูกใช้เป็นจุดดึงดูดใจในตัวสตรี และชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายในตัวตนของสตรี

ที่มาภาพประกอบ

 

 


   
วันที่ประกาศ : 13 กันยายน 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved