สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การพัฒนาระบบฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์...
 
 ยศวรรธน์  วิญญารัตน์.  (2553).  การพัฒนาระบบฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ (Development of Embedded Microcontroller System of Braille Display Device).  การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  98 หน้า.  ตาราง, ภาพประกอบ.  (เอกสารฉบับเต็ม) 04/2554/87

            พัฒนาต้นแบบของอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีของระบบฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ผ่านแอลอีดี โดยมีแนวคิดนำไฟล์ประเภทบีอาร์เอฟซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ส่งไปยังเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในการส่งให้กับอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ET-STM32F103 และเขียนโปรแกรมภาษาซีในการควบคุมระบบ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาเลือนรางในการอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

            ผลการทดสอบอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ พบว่า ผู้ใช้สามารถสั่งการโดยการกดสวิทช์จากอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ ซึ่งอุปกรณ์สามารถทำงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องตามคำสั่ง และสามารถแสดงผลอักษรเบรลล์ได้อย่างถูกต้อง 100%

ที่มาภาพประกอบ

 

nupomme.exteen.com/
learners.in.th
arip.co.th


   
วันที่ประกาศ : 21 เมษายน 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved