สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง...
 
  

ประภัสสร  สุวรรณบงกช และคนอื่น ๆ.  (2552).  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ: รายงานการศึกษาวิจัย (Development of a Model of Participation for the Local Administrative Organization to Be Used in Disease Prevention and Health Hazard Control).  เชียงใหม่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่.  74 หน้า.  ภาพประกอบ, ตาราง. 
(ภน 616.9 ป17116ก )
02/2554/63

            การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเทคนิคการจัดการความรู้ ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เทคนิคการเล่าเรื่อง และเทคนิคการถอดบทเรียน มาเป็นกลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วม  พื้นที่ศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Specific) จำนวน 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551 วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะการตีความข้อมูลจากการสรุปบทเรียนระหว่าง และหลังการดำเนินงาน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการจดบันทึก

            ผลการศึกษา จากขั้นตอนกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัย ทำให้ได้รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตำบลท่าสาย  รูปแบบการลดปัญหามลพิษทางอากาศ (หมอกควัน) ตำบลอุโมงค์  และรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงตำบลแม่หล่าย  กระบวนการพัฒนารูปแบบ มีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการและการคัดเลือกพื้นที่  2) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำแผน  3) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำในการเป็นวิทยากรกระบวนการและเทคนิคการถอดบทเรียน  4) กำหนดประเด็น วางแผน และดำเนินงานตามแผน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบของ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่ม/คน ให้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ 5) การประเมินผลการดำเนินงานโดยการถอดบทเรียน  

            ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแกนนำ และคนในชุมชน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับการร่วมคิดและร่วมดำเนินการ คือการให้ข้อมูล การร่วมวางแผน และการปฏิบัติการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำ จึงอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำในพื้นที่

ที่มาภาพประกอบ

region3.prd.go.th
oknation.net
gotoknow.org


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved