สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การศีกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการทดสอบ..
 
 สุรชัย อุตมอ่าง และนิรมล อุตมอ่าง.  (2552).  การศีกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย: รายงานการวิจัย (Consumer Behavior Study and Acceptance Test on Thai Herbal Tea Products).  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ.  96 หน้า.  ภาพประกอบ.  (ส.ร. 658.8342 ส472ก) 11/2553/27

            ศึกษาตลาด  พฤติกรรมการบริโภค ปัจจัยสำคัญที่มีต่อการบริโภค  และวิเคราะห์การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย ประชากรคือผู้บริโภคคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และเป็นผู้ที่เคยบริโภคชาหรือชาสมุนไพร ศึกษาจากตัวอย่างกระจายตามพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งหมด 448  คน ใช้แบบสอบถาม ร่วมกับการสัมภาษณ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทยชนิดซองชงตัวอย่าง 6 ชนิด ได้แก่ ชาใบหม่อน ชาขิง ชาดอกคำฝอย ชาเจียวกู้หลาน ชามะขามแขก และชาเขียว  โดยวิธี Hedonic scaling test ซึ่งทำการทดสอบแบบ Balance in completed block design   แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา Chi-square test,  Analysis of variance, Factor analysis  และ Logistic regression analysis กับ  Discriminant analysis

            ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมของการบริโภเครื่องดื่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Healthy Refreshment) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คาดว่าในปี 2552 มีมูลค่าประมาณไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท และอัตราการขยายตัว 10-15% อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมชาเขียวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เก็กฮวย น้ำขิง น้ำใบบัวบก และชาดอกคำฝอย เป็นต้น  กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพื้นที่ 4 ภาค มีจำนวนใกล้เคียงกัน จำแนกเป็นเพศชาย 34.4 %  เพศหญิงจำนวน 64.6 %  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา  คือปัจจัยค่านิยมของสังคม(Variance explained 20.63 %) และปัจจัยด้านสุขภาพ (Variance explained 20.48 %)  ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่า (Variance explained 16.36 %)  ผลทดสอบการยอมรับคุณลักษณะของชาสมุนไพรไทย พบว่า ชามะขามแขกมีคะแนนความชอบมากที่สุดทั้งด้านความชอบโดยรวม (6.5) ด้านคุณลักษณะกลิ่น (6.7) คุณลักษณะรสชาติ (6.5)  คุณลักษณะกลิ่นรสสมุนไพร (6.6) และคุณลักษณะหลังกลืน (6.5)  ผลการวิเคราะห์การยอมรับและการซื้อชนิดชาสมุนไพร พบว่าผู้บริโภคยอมรับชามะขามแขกมากเป็นอันดับหนึ่ง (82.6 %) ชาขิง (78.8 %) ชาเขียว (78.6 %) และชาดอกคำฝอย (74.8 %)  ส่วนการซื้อชาสมุนไพรไทยพบว่าผู้บริโภคซื้อชามะขามแขกมากเป็นอันดับหนึ่ง (67.9 %)  รองลงมาเป็นชาเขียว (61.4 %)  และชาขิงกับชาดอกคำฝอย (60.5 %) ตามลำดับ

ที่มาภาพประกอบ

gotoknow.org

bloggang.com

herbal.muasua.com

 


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2553
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved