สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ...พฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตสูง...
 
 ศิริวัฒน์  วงค์พุทธคำ.  (2551).  ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (Effects of Self-management on Health Behaviors and Blood Pressure among Hypertensive Patients).  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  104 หน้า.  ตาราง. 
(
W 4 ศ237ผ 2551) R 190

            โรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ในการควบคุมอาการของโรคการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว  การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารักษาที่คลินิกความดันโลหิตสูงแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน่าน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 ราย  กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับแผนการจัดการตนเอง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  2) คู่มือการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและแบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล  2) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .91 ทดสอบความเชื่อมั่นโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้เท่ากับ .94  3) เครื่องวัดความดันโลหิต และ 4) แบบบันทึกความดันโลหิต  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกัน และสถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน

            ผลการศึกษาพบว่า

  • 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ได้รับการจัดการตนเองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001)
  • 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ได้รับการจัดการตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)
  • 3. ความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ได้รับการจัดการตนเองภายหลังการทดลองลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)
  • 4. ความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการจัดการจัดการตนเองต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม และลดความดันโลหิตได้ ดังนั้นจึงควรนำการจัดการตนเองไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต่อไป

 

ที่มาภาพประกอบ

maneerat.com

www.vcharkarn.com

www.bangkokhealth.com

 

 

 


   
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2553
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved