สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
index
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี....
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พชรขจี เจริญศิลป์. (2560). ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีจากสถานพยาบาลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (Services marketing mix affecting service recipients towards selecting annual check-up services from health care centers in Hang Dong District, Chiang Mai Province). การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 119 หน้า. ตาราง (ว/ภน 658.8342 พ127สบ)

   การศึกษานี้ ศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใน 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ และด้านกระบวนการ โดยศึกษาจากกลุ่มรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณา

สถิติเชิงอนุมาน และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

   ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานบริการประเภทโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 1 ครั้งต่อปี ช่วงเวลา วันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉลี่ย 1,001-2,000 บาท ในเรื่องตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย และรับทราบข้อมูลจากสื่อโดยผ่านทางบุคคลที่รู้จัก

    ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านนช่องทางการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการของตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง พบว่า มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือจากนี้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 

ที่มาภาพประกอบ
   www.freepik.com


   
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved