สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
index
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขต.....
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธีรชัย สิริรัตน์บรรจง. (2560). ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (Capacity development needs of human resource officers in Hang Dong's Municipalities, Chiang Mai Province). การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 78 หน้า. ตาราง (ว/ภน 658.3 ธ372ค)

   การค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความคิดและความคาดหวังในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักคุณธรรมในเทศบาลในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาถึงความคิด ความคาดหวังในความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง และเพื่อศึกษาความคาดหวังในเรื่องของความคงอยู่ของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง  

สำหรับแนวทางการวิจัยใช้รูปแบบเชิงคุณภาพและใช้วิธีการสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

    การศึกษามีประเด็นสาคัญที่ตอบคำถามการวิจัยดังนี้

    1) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรมของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะมีการประเมินผลงานตามกฎระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว จึงทำให้มีความชัดเจน ในการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    2) ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง พบว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพประกอบไปด้วย การพัฒนาบุคลากรข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาล การวางแผนอัตรากำลังคน การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจในการทำงานและการมอบหมายหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน ในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานการเจ้าหน้าที่พบว่า แบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง คือ ไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยมาใช้ในการพัฒนางานการเจ้าหน้าที่มากและได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยทำให้การทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

    3) ในด้านการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง พบว่า สวัสดิการของเทศบาลค่อนข้างจูงใจให้พนักงานเทศบาลคงอยู่ทำางานกับเทศบาล อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นปัจจัยที่รักษาให้เกิดการอยู่ทำงานในเทศบาลต่อไป
 

ที่่มาภาพประกอบ

   www.freepik.com 

 


   
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved