สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
index
การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุลจิรา ตุ่นวงค์. (2560). การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (Knowledge management of bio-organic fertilizer community enterprise in Pha Pai sub-district, Li district, Lamphun province). การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 94 หน้า. ภาพประกอบ (ว/ภน 631.86 ก372ก)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรียชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยการเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาทั้งหมดกับแนวคิดกระบวนการเกลียวความรู้ SECI Model โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

    จากการศึกษาพบว่า ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งมากกว่าความรู้ฝังลึก ซึ่งทั้งสองประเภทสามารถเปลี่ยนสถานะได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆจากการเรียนรู้ การลองผิดลองถูกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในหมู่สมาชิก โดยผ่านกระบวนการเกลียวความรู้หรือ SECI Model มี 4 รูปแบบ ได้แก่ Socialization Externalization Combination และ Internalization ปัจจัยหลักที่ทำให้ศูนย์ประสบความสำเร็จ คือ การมีกลุ่มที่สามัคคีเหนียวแน่น มีความจริงใจ การลงมือปฏิบัติจริง มีแปลงสาธิตที่เห็นผลจริง การจัดการองค์ความรู้โดยใช้รูปแบบการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านและการนำชาวบ้านไปดูงานสถานที่จริงในพื้นที่เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานที่เข้าใจง่ายและยอมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้มากขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ปัญหาของศูนยฯ์ คือสมาชิกยังขาดความรู้ด้านกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกต้องและให้ผลผลิตสูงสุด

 

ที่มาภาพประกอบ
   umongcity.go.th
   ThaiArcheep.com
   sampranmodel.com


   
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved