สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
index
การตรวจหาเนื้องอกในสมองจากภาพเอ็มอาร์โดยใช้การแบ่งส่วนภาพ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาวิทย์ ชัยสุภาพสิริกุล. (2560). การตรวจหาเนื้องอกในสมองจากภาพเอ็มอาร์โดยใช้การแบ่งส่วนภาพ (Detection of brain tumor from MR image using image segmentation). การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 99 หน้า. ภาพประกอบ, ตาราง (ว 005.37 ธ152ก)

     การศึกษานี้มุ่งเน้นนำเสนอวิธีการจำแนกวัตถุที่คาดว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองที่ปรากฎบนภาพเอมอาร์ วิธีการที่ใช้ได้แก่ การแบ่งส่วนภาพด้วยมัลติเทรชโชดิ่ง เนื่องจากระดับความเข้มของสีพื้นหลัง สมอง และเนื้องอกมีความต่างกัน จึงสามารถใช้ค่าเทรชโชแบ่งระดับความเข้มของวัตถุออกจากกันได้ จากนั้นนำวัตถุที่ได้มาหาระยะทางระหว่างวัตถุภายในภาพเดียวกันกับภาพที่ต่อเนื่องกันเพื่อรวมกลุ่มของวัตถุ เพราะโดยทั่วไปแล้วก้อนเนื้องอกในสมองจะพบในตำแหน่งเดียวกันในภาพเอมอาร์ที่ต่อเนื่องกัน จากความสอดคล้องนั้นสามารถนำมาตรวจหาได้อัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ การต้นหาวัตถุที่น่าจะเป็นเนื้องอกโดยดูจากความใกล้เคียงกันของตำแหน่งในแต่ละภาพเอมอาร์ที่ ในการศึกษาได้ใช้ภาพเอมอาร์ของผู้ป่วยเนื้องอกในสมองจำนวน 20 รายจากโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ และสามารถใช้วิธีนี้ได้กับภาพผู้ป่วยได้ในระดับเบื้องต้น ซ่ึงยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง

 

 ที่มาภาพประกอบ

   www.sanook.com/health/7513/
   medthai.com/เนื้องอกในสมอง
   www.aroka108.com/


   
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved