สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Patents
|| สิทธิบัตร || สิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ || ตัวอย่างเอกสารสิทธิบัตร
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

สิทธิบัตร กลับขึ้นด้านบน
A Patent Glossary เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร
COMMISSION ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (CIPR) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property (ศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา) ระบบสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย บริการสืบค้นสิทธิบัตรที่ยื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
FreePatentsOnline เป็นแหล่งบริการเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถ เรียกดูและพิมพ์สำเนาเอกสารสิทธิบัตรเหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader
PAJ เว็บไซต์ของสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น สามารถค้นข้อมูลจากสิทธิบัตร ของญี่ปุ่น และมีบริการแปลเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบอัตโนมัติให้ด้วย
Patent Search Manual คู่มือการสืบค้น สิทธิบัตรจาก U.S. Patent Searching on the Web
The delphion เว็บไซต์ของ The Thomson Corporation พัฒนาขึ้นเพื่อขายบริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งข้อมูลทางธุรกิจของเจ้าของสิทธิบัตร และบริการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ และการตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมาย (Legal Status) ของสิทธิบัตร
The European Patent Office (EPO) Website เว็บไซต์สืบค้นสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป
The Lemelson Center The Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ที่สถาบันสมิธโซเนียนจัดทำขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มและสนใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดของผู้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อไป
The Patent Information Users Group (PIUG) เว็บไซต์ที่บริการข่าวสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสิทธิบัตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
The Rothschild Peters Patent Model Museum แหล่งเผยแพร่ข้อมูลแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกันในระหว่างปี 1790 ถึง 1880 ต้องทำ เพื่อประกอบการยื่นขอจดสิทธิบัตร
The United State Patent and Trademark Office Website เป็นเว็บไซต์ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรอเมริกันที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ตั้งแต่ปี 1976 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2001 ถึงปัจจุบัน และสามารถค้นหาและทำสำเนาภาพเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มทุกหมายเลข ตั้งแต่สิทธิบัตรเลขที่ 1 ได้ฟรี
WIPO Website เว็บไซต์สืบค้นสิทธิบัตรของ WIPO (Search International Patent by World Intellectual Property Organization. This facility allows you to search 1,344,736 international patent )
เว็บไซต์สิทธิบัตรทั่วโลก เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ได้มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น สามารถค้นหาและทำสำเนาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มของบางประเทศได้ฟรี
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรมากมาย เช่น ข่าวสารต่าง ๆ สิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง แนะนำสิทธิบัตรที่น่าสนใจ สิทธิบัตรของคนไทยที่ขอจดในต่างประเทศ รายชื่อเว็บไซต์สิทธิบัตร และบทความต่าง ๆ เป็นต้น
Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป สามารถค้นหาข้อมูลทางด้านสิทธิบัตรได้ (ใช้ได้เฉพาะในเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
Canon Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Canon
Cell Phone Patent สิทธิบัตรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
Fujitsu Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Fujitsu
Games Patent สิทธิบัตรเกี่ยวกับเกม
Hewlett Packard Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Hewlett Packard (HP)
Hitachi Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Hitachi
IBM Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท International Business Machines (IBM)
Matsushita (Panasonic) Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Matsushita (Panasonic)
Micron Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Micron
Patent Pending Blog แหล่งเรียนรู้แนวคิดของการประดิษฐ์และเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรของนักประดิษฐ์ในยุคเริ่มแรก เช่น โทรทัศน์ รถยนต์ ชุดประดาน้ำ เป็นต้น
Plant Patent สิทธิบัตรเกี่ยวกับพืช
Samsung Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Samsung
Toshiba Patent เว็บไซต์รวบรวมลิงค์สิทธิบัตรของบริษัท Toshiba
Toys Patent สิทธิบัตรเกี่ยวกับของเล่น
ฐานข้อมูล CAS (Chemical Abstract Services) เป็นเว็บไซต์ที่ฐานข้อมูล Chemical Abstract Services ทำขึ้น เพื่อแสดงรายการหมายเลขสิทธิบัตรที่เอกสารสิทธิบัตร วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และ เว็บไซต์อื่นๆ อ้างถึงมากที่สุด 10 รายการแรกของแต่ละปี ตั้งแต่ช่วงปี 2000 จนถึงปัจจุบันโดยระบุหมายเลขสิทธิบัตรอื่นๆ ที่เจ้าของการประดิษฐ์ไปยื่นขอจดที่สำนักงานสิทธิบัตรต่างๆ ด้วยพร้อมทั้งสาระสังเขป
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
Animal Patent สิทธิบัตรเกี่ยวกับสัตว์
Drug Patent สิทธิบัตรยาในต่างประเทศ
FDA (U.S. Food and Drug Administration) เว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยาที่ยื่นขออนุญาตจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบยาในประเทศให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหรรมยาในประเทศไปสู่การพึ่งตนเองด้านยา
ตัวอย่างเอกสารสิทธิบัตร กลับขึ้นด้านบน
กังหันน้ำ กังหันน้ำมีกล่องรับน้ำติดตั้งบนสายพานที่พาดอยู่บนแกนหมุน กล่องรับน้ำนี้สามารถหมุนปรับรักษาระนาบของมันได้โดยอิสระจากระนาบของพื้นผิวของแกนหมุนที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา น้ำจึงไม่หกออกจากกล่องก่อนที่จะเคลื่อนไปถึงตำแหน่งต่ำสุด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนของกังหันให้มากขึ้น
กับดักหนู กับดักหนูทำด้วยกระป๋องอลูมิเนียมใส่เครื่องดื่ม เจาะรูที่ก้นและฝากระป๋อง เพื่อสอดท่อร้อย ยางรัด สลักหัวท้ายเพื่อรั้งให้ฝากระป๋องเปิดค้างอยู่เมื่อหนูกินเหยื่อจะทำให้สลักหลุดฝากระป๋องจึงปิดลง
กับดักแมลง การใช้คาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียล่อแมลงให้มาติดกับดัก โดยหยดกรดน้ำส้มทีละน้อยลงบนผงฟู(โซเดียมไบคาร์บอเนต) ที่ผสมกับกรดเลคติกและยูเรีย
กล่องและวิธีบรรจุทุเรียนสดอัตโนมัติ กล่องนี้ออกแบบให้วางทุเรียนสดที่แกะเปลือกแล้วได้พอดี สามารถมองเห็นเนื้อทุเรียนได้ทั้งสองข้างทางช่องที่เจาะไว้และปิดด้วยแผ่นโพลิเอทิลีน นอกจากนี้ที่ฐานกล่องยังมีที่สำหรับใส่สาร Keplon DR-S เพื่อดูดซับออกซิเจนภายในกล่องช่วยรักษากลิ่นสีและเนื้อทุเรียน
กาต้มน้ำเล่นดนตรี เมื่อน้ำเดือด ไอน้ำจะพุ่งผ่านทางรูขนาดต่างๆที่เจาะไว้บนแผ่นวาล์วที่วางขวางอยู่ ทำให้เกิดเสียงสูงๆต่ำๆ ขณะเดียวกันแรงดันของไอน้ำจะดันให้แผ่นวาล์วหมุน ทำให้เสียงที่เกิดขึ้นมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว เสียงที่ได้ยินจึงเหมือนเสียงดนตรี
การฆ่าเชื้อโรคในไข่ คลื่นวิทยุที่ผ่านเข้าไปในนํ้า ทําให้เกิดความร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในไข่ที่แช่อยู่ในนํ้าได้ แต่ไม่ทําให้ไข่สุกหรือเปลี่ยนสภาพ จึงทําให้ปลอดภัยแก่การบริโภคและเก็บได้นาน
การถนอมผักและผลไม้ด้วยว่านหางจระเข้ วุ้นของว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและจุลินทรีย์ และป้องกันการออกซิไดส์ จึงช่วยยืดอายุผักและผลไม้ที่เคลือบวุ้นนี้โดยการฉีดพ่นได้
การทำผลไม้แห้ง การทําให้ผลไม้แห้งและแป้งธัญญพืชนุ่มพร้อมกัน เมื่อแช่ในนํ้านม ต้องแช่ผลไม้ในกลีเซอรอล ที่มีเอ็นไซม์ คาร์โบไฮเดรสเจืออยู่ ร้อยละ 0.05-0.5 ส่วน ที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เพื่อให้กลีเซอรอลซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ ประมาณร้อยละ 10 ก่อนที่จะทําให้แห้ง
การผลิตถุงประคบร้อน ถุงประคบร้อนเพราะการคายความร้อนที่เกิดจากการทำปฏิกริยาทางเคมีระหว่างผลโลหะคลอไรด์กับออกซิเจนในอากาศ โดยมีน้ำเป็นตัวเร่งและผงคาร์บอนช่วยทำให้ความร้อนกระจายตัว ปฏิกิริยาคายความร้อนนี้เกิดได้ง่าย จึงต้องมีวิธีการผลิตที่จะทำให้ถุงประคบร้อนเมื่อต้องใช้งาน
กระบวนการผลิตเกลือชนิดโซเดียมต่ำจากดีเกลือ กระบวนการประกอบด้วยการเติมแคลเซียมคลอไรด์ ลงในดีเกลือ เพื่อแยกอนุมูลซัลเฟต ออกแล้วจึงผึงแดด เพื่อให้โซเดียมคลอไรด์และคาร์นาไลท์ตกผลึก จากนั้นจึงขจัดแมกนีเซียมคลอไรด์ออกด้วยน้ำ
การขึ้นรูปถ่านกัมมันต์ ตัวประสาน คือ Carboxymethyl cellulose ช่วยให้ผงถ่านกัมมันต์จับตัวกันเป็นรูปร่างที่แข็งแรง และทน นํ้าได้ เพราะโมเลกุลของตัวประสานจับเรียงตัวกันเป็นร่างแห เมื่อได้รับความร้อน ประมาณ 270 องศาเซลเซียส
การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม ในน้ำนม การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มในนํ้านม วิธีนี้ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีเดิมที่ใช้กันด้วยการตรวจวัดปริมาณสารเรืองแสง methylumbelliferone ซึ่งเกิดจากเชื้อโคลิฟอร์มย่อยสลายสาร methylumbelliferone-_-D- galactoside และ/หรือ 4 methylumbelliferone ที่ผสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
การนำน้ำดินใช้แล้วทำเนื้อดินเซรามิก การพ่นก๊าซทางท่อด้านล่างของหม้อผสมเนื้อดิน เพื่อให้ผงส่วนผสมเนื้อดินกระจาย และการฉีดพ่นน้ำดินใช้แล้วให้เป็นละอองฝอย จะทำให้ผงส่วนผสมเกาะรอบหยดน้ำดินอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดน้ำและพลังงานในการเตรียมเนื้อดิน และลดการปนเปื้อนของเหล็กจากเครื่องนวดได้มาก
การปรับคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร กรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นในนํ้ามันที่ใช้ทอดอาหาร ถูกขจัดออกด้วยการกรองผ่านวัสดุที่มีแมกนีเซียม ซิลิเคท เป็นส่วนประกอบสําคัญ
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล สามารถทำได้ในทุกพื้นที่ โดยสร้างบ่อด้วยการดัดแปลงทางวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบ และใช้เทคโนโลยีในการให้อาหารและสารประกอบต่าง ๆ ที่ปราศจากมลพิษที่พบในทะเล การใช้วิธีควบคุมความสะอาดแลอุณหภูมิให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายในแต่ละระยะ และ รักษาสภาวะแวดล้อมให้คงที่
การรีไซเคิลแก้ว ระบบการรีไซเคิลแก้วนี้เริ่มตั้งแต่การแยกขนาดเศษแก้ว บดแก้วให้เป็นผง และแยกสิ่งปนเปื้อนออกแล้วล้างให้สะอาดขบวนการนี้เหมาะสำหรับการรีไซเคิลหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ การแยกส่วนประกอบต่างๆของแบตเตอรี่ใช้แล้ว เพื่อนําสารประกอบต่างๆไปใช้ได้อีก เริ่มจากการบดแบตเตอรี่ เพื่อแยกกรด เปลือกและไส้แบตเตอรี่ออกจากกัน หลังจากนั้นจึงนําเปลือกไปแยกโพลิโพลพิลีน ส่วนไส้นําไปเผาเพื่อแยกเอาตะกั่ว สําหรับกํามะถันจะแยกออกมาในรูปของโซเดียมซัลเฟต
การลดกลิ่นและรสเปรี้ยวของผักและผลไม้ กลิ่นเหม็นเขียวและรสเปรี้ยวของผักและผลไม้สามารถลดลงได้ด้วย อีริทริทอล สารนี้ไม่ทำให้รสชาดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยผักหรือผลไม้เปลี่ยนไป
การลอกแลคเกอร์เคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อให้ได้อะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่นี้ ใช้สารผสม Polyalkylene glycol polymer และ oxalic acid เป็นสารขจัดแลคเกอร์ที่เคลือบกระป๋อง
การสกัดสารจากพืชโดยไม่ใช้สารละลาย การใช้คลื่นไมโครเวฟและการลดความดันภายในภาชนะลง จะทำให้น้ำระเหยออกจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์ ซึ่งจะพาเอาสารที่ต้องการสกัดออกมาด้วย จึงทำให้ไม่ต้องใช้สารละลาย แต่การสกัดด้วยวิธีนี้จะต้องรักษาระดับความร้อนในภาชนะมิให้ลดลงด้วย
การสลายนิ่วด้วยเสียง พลังงานเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 1– 10 Hz สามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่อวัยวะภายในของร่างกาย เช่น ไต หรือ กระเพาะปัสสาวะได้ การใช้คลื่นเสียงความถี่ 30 Hz รักษาผู้ป่วยครั้งละ 30 นาที เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จึงช่วยสลายนิ่วได้
เก้าอี้รถเข็น ป่วยสามารถลุกจากเก้าอี้รถเข็นนี้ได้โดยออกแรงเพียงเล็กน้อย เพราะมีระบบ ไฮโดรลิกช่วยปรับมุมของโครงสร้างเก้าอี้ให้อยู่ในแนวดิ่งเมื่อผู้นั่งโยกคันยก นอกจากนี้ยังมีเสียงเตือนจากระบบสัญญาณบอกให้ทราบว่าที่รองนั่งของเก้าอี้ถูกพับให้อยู่ในแนวดิ่ง
ขบวนการทำผ้าไหมให้มีรอยยับถาวร นำเส้นใยไหมธรรมชาติที่สกัดสารเซอราซินออกแล้วและเติมโปรตีนที่ได้จากคอลลาเจน มาบิดเป็นเกลียวและนำไปอบไอน้ำภายใต้ความดันเป็นเวลาสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อคลายเกลียวไหมเส้นใยไหมจะบิดเป็นเกลียว ในทิศทางตรงข้ามกับที่ขดไว้
ไข่เค็มเจ นำแป้งมาผสมกับน้ำมันพืชแล้วนำไปผัดจนกระทั่งเหลืองกรอบ เติมถั่วและเนยแข็งลงไปและผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเทใส่พิมพ์เพื่ออัดเป็นก้อน รสชาดของแป้งผัดนี้จะเหมือนกับไข่เค็ม
คทาเสียงเสนาะ เมื่อกวัดแกว่งคทาจะเกิดเสียง เพราะอากาศจะผ่านรูเล็กๆ ที่เจาะไว้เข้าไปในช่องที่ปลายด้านหนึ่ง ส่วนอีกปลายหนึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เสียงก้อง
คันเบ็ดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณเตือน เมื่อปลาติดเบ็ด คันเบ็ดจะได้โค้งงอทำให้แผ่นสัมผัสของเครื่องส่งสัญญาณถูกดึงออก เพราะเชือกที่โยงไว้กับคันเบ็ดถูกรั้ง ทำให้เกิดสัญญาณ
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ เครื่องเก็บขยะนี้เมื่อเข็นไปบนพื้นสนาม เศษกระดาษใบไม้จะเสียบติดหนามรอบวงล้อ และจะหลุดออกวางอยู่บนสายพานลำเลียงไปตกลงในถังขยะ เมื่อล้อหมุนไปได้ระยะหนึ่ง เพราะสายพานจะถูกรั้งให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าปลายหนาม
เครื่องแกะหอยนางรม เครื่องแกะเปลือกหอยนางรมนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะที่แกะเปลือกหอย ไม่มีคม อาศัยแต่แรงบิดจากการหมุนของมอเตอร์ช่วยให้ฝาหอยเปิดออก
เครื่องกำจัดขยะยางรถยนต์ ขยะยางรถยนต์จะถูกตัดเป็นชิ้นๆและบดให้เป็นผง เศษยางและเส้นใยโลหะที่ปนกันอยู่บนสายพานจะถูกแยกออกจากันด้วยแม่เหล็ก ทำให้สามารถนำเศษยางและเส้นใยโลหะไป รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแรงคนชนิดเคลื่อนที่ได้ การเก็บพลังงานกลที่ได้จากแรงคนไว้ในรูปแรงอัดของสปริงหรือของเหลว และใช้เกียร์เป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยพลังงานสำหรับหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะทำให้ผลิตกระแสไฟได้นานโดยไม่ต้องออกแรงบ่อย ๆ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังคลื่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้สายพานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ลูกลอยผูกติดอยู่ถูกดึงไปด้วย แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงหมุนและ ทำให้เกิดกระแสไฟได้
เครื่องตรวจความสดของเนื้อปลาแช่แข็ง ความสดของเนื้อปลาแช่แข็ง วัดได้จากการเปรียบเทียบกับเนื้อปลาที่สดด้วยความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance) ที่เกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าความถี่ระหว่าง 100 kHz-1MHz เข้าไปในเนื้อปลา
เครื่องมือและวิธียืดอายุแบตเตอรี่ วิธียืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คือ ลดการสูญเสียน้ำ และป้องกันการสะสมของตะกรันที่แผ่นธาตุ ด้วยการเติมสารผสมลงในน้ำยา ซึ่งมีส่วนผสมสำคัญ คือ Quaternary ammonium compounds ลงไป
เครื่องปอกไข่ต้มอัตโนมัติ เมื่อเครื่องกดไข่ทําให้เปลือกเกิดรอยร้าวแล้วจึงอัดนํ้าเข้าไปในช่องระหว่างเยี่อหุ้มไข่ ด้วยแรงดันสูงจะทําให้เปลือกไข่ลอกออกได้
เครื่องเป่าผม เครื่องเป่าผมนี้มีสายรัดติดกับข้อมือ ทําให้สามารถใช้มือทั้งสองข้างช่วยกันจัดทรงผมได้ตามต้องการ
เครื่องฟอกอากาศ กลไกการฟอกอากาศ คือ ไฮดรอกซิลราดิเคิล ที่เกิดจากไอน้ำในอากาศ เป็นตัวออกซิไดซ์สิ่งปนเปื่อนในอากาศ ให้เปลี่ยนเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และสารอื่นๆ โดยมีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากที่โดนแสงอัลตร้าไวโอเล็ตกระตุ้น และคลื่นไมโครเวฟจะคอยขจัดน้ำมิให้จับกับตัวเร่งปฏิกิริยามากจนเกินไป ทำให้การฟอกอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชุดน้ำยาตรวจตะกั่วในสี วิธีตรวจตะกั่วในสี ใช้โซเดียมโรดิโซเนตทำปฏิกริยากับตะกั่วที่สกัดออกมาด้วย กรดเกลือ 5 % หากมีตะกั่วในสี น้ำยาที่หยดลงไปจะกลายเป็นสีชมพู-ม่วง
ดินเซรามิก ดินนี้ทำเซรามิกได้ง่ายและสะดวกเพราะมีวัสดุยืดหยุ่น (Elastomer) อยู่ในส่วนผสมชนิดแรก เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเหมือนเซรามิกโดยไม่ต้องเผาไฟ และอีกชนิดหนึ่งจะแข็งตัวเมื่อแห้ง
ตัวถังรถจักรยาน ตัวถังรถจักรยานใช้ติดตั้งที่ล้อหน้าและล้อหลังของรถเพื่อหุ้มกะบะใส่ของหน้าและ ท้ายรถ ทำให้รถแล่นได้เร็วขึ้น เพราะโครงสร้างของตัวถังจะมีผลต่ออากาศพลศาสตร์
ตะกร้อ ผิวของลูกตะกร้อมีความยืดหยุ่นและนิ่มแต่กระเด้งได้ดี เพราะสานด้วยวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นและยืดหด
ตู้อบแห้งเสื้อผ้าชนิดเคลื่อนย้ายง่าย ตู้อบแห้งเสื้อนี้ดัดแปลงจากถุงที่ใช้ใส่เสื้อ โดยเจาะช่องที่มุมปลายล่าง เพื่อสอดเครื่องเป่าผมให้เป่าลมร้อนเข้าไปในถุงและเจาะช่องทางปลายด้านบน เพื่อให้ลมพาความชื้นออกไปได้
ถุงมือเคลือบวุ้นว่านหางจระเข้ การใช้วุ้นว่านหางจระเข้เคลือบผิวด้านในของถุงมือ เพื่อให้สวมถุงมือได้ง่าย ถุงมือที่เคลือบจะไม่หนามากและมีความยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน นอกจากนี้วุ้นว่านหางจระเข้ยังช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เพราะมือเปียกเหงื่อ เมื่อสวมถุงมือเป็นเวลานาน
แถบทําเสียง เมื่อจับปลายทั้งสองข้างของแถบทําเสียง ที่ทําด้วยวัดสุที่ยืดหยุ่นแล้วดึงให้ส่วนที่โป่งออกนี้ มาแตะติดกันแรงๆ จะเกิดเสียงดังขึ้น
ทรายสำหรับแต่งสนามและสวน ทรายเคลือบใช้โรยคลุมหน้าดินเพื่อช่วยรักษาความชื้นและทำให้ดินร่วนซุยรวมทั้ง เป็นตัวให้ปุ๋ยแก่พืชด้วย(fertilizer carrier)สารที่ใช้เคลือบทรายประกอบด้วยโพลีไวนีล แอลกอฮอล์, โพลีไวนีล อะซีเตต ยางซิลิกอน หรือกลีเซอรอล และปุ๋ย
ที่ตั้งแผ่นเอกสาร ที่ตั้งแผ่นเอกสาร ประกอบด้วยแท่นที่เซาะเป็นร่องโค้ง สำหรับเสียบแผ่นเอกสาร และมีรูสำหรับเสีบแท่งวัสดุเพื่อกันมิให้แผ่นเอกสารล้ม
เทียนไข การทำเทียนไขให้เห็นว่ามีดอกไม้ประดับอย่ภายใน ใช้ขี้ผึ้งที่มีจุดหลอมเหลวต่ำทำเป็นดอกไม้ติดอยู่กับแกนขี้ผึ้ง และเททับด้วยขี้ผึ้งที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า
เทียนไขไร้ควันและเขม่า เทียนไขที่ทำด้วยปาล์ม สเตียรีน ซึ่งเป็นกลีเซอไรด์ที่ได้จากน้ำมันปาล์ม และกรดไขมันอิสระจากพืช คือ กรดสเตียริก และ กรดปาล์มิติก เมื่อจุดไฟจะมีควันและเขม่าน้อย
นาฬิกาข้อมือ แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กในนาฬิกาข้อมือ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากร่างกายผู้สวมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับขับเคลื่อนกลไกของนาฬิกา
นํ้ามันสะเดา -ยาฆ่าเชื้อราและแมลง นําเมล็ดสะเดาที่นํามาบดเป็นผงและสกัดเอานํ้ามันสะเดาด้วยตัวทําละลาย (non-polar,hydrophobic solvent) นํ้ามันที่ใช้สามารถใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้ดี
น้ำยายืดอายุผักและผลไม้ น้ำยายืดอายุผักและผลไม้ประกอบด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น แอนโทไซยานิดินรวมกับกรดแอสคอร์บิค อิรีโธร์บิค หรือ อัลฟ่า ไลโปอิค ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์และบักเตรีที่ทำให้ผักและผลไม้เน่าเสีย
น้ำยาลอกกระดาษบุผนัง ส่วนผสมของนํ้ายาลอกกระดาษบุผนัง คือ นํ้า เอนไซม์ อะไมเลสและเซลลูเลส สารที่ช่วยให้เอนไซม์คงตัว (enzyme stabilizer) สารลดแรงตึงผิว และตัวทําละลาย
บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งกล้วย การเรียงกล้วยเป็นแถวซ้อนกันโดยใช้แผ่นพลาสติกคั่นแต่ละชั้น ใส่ในถุงแล้วจึงบรรจุกล่องสี่เหลี่ยมที่มีรูระบายอากาศ วิธีนี้ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดในการขนส่งได้ดี
ปลั๊กไฟ ห่วงที่อยู่ด้านข้างของปลั๊กไฟ ช่วยให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบได้ง่าย
แปรงสีฟันใช้แล้วทิ้ง แปรงสีฟันนี้ทำด้วยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ โดยทำเป็นปลอกใช้สวมนิ้วมือที่ผิวด้านนอกมีขนแปรงเคลือบยาสีฟันอยู่ และด้านตรงข้ามกับขนแปรงจะมีแคปซูล ซึ่งบรรจุไหมขัดฟันไว้ด้วย
แปรงหวีผม แปรงหวีผมนี้มี Ion generator electrode และ ground electrode ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าและเคลื่อนที่ออกมาที่ขนแปรงและถ่ายถอดให้เส้นผม เมื่อใช้แปรงหวีผม
ผนังกั้นระหว่างที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถยนต์ นั่งตอนหน้าและตอนหลังของรถยนต์ถูกกั้นด้วยผนัง โดยที่ผนังด้านที่นั่งคนขับถูกยึดอยู่กับที่ ส่วนอีกด้านหนึ่งสามารถเลื่อนปิด-เปิดได้ ทั้งบานหรือเฉพาะส่วนที่เป็นกระจก
ผ้าอ้อมนก ผ้าอ้อมนี้ใช้สะดวก เพราะมีช่องสำหรับสอดปีกทั้งสองข้างและส่วนหาง เมื่อสวมเข้ากับตัวนกและคาดแถบยางยืดกับลำตัวด้านบน จะทำให้ผ้าอ้อมไม่หลุดจากตัวนก แต่นกจะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ นอกจากนี้ยังมีห่วงสำหรับคล้องสายล่าม เพื่อจำกัดขอบเขตการเคลื่อนที่ของนกด้วย
แผงลอยขายอาหาร แผงลอยขายอาหารมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารติดตั้งกับยานพาหนะ ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
แผ่นรักษาเล็บขบ แผ่นรักษาเล็บขบทําด้วยวัสดุคืนรูป (Shape memorizine alloy or resin material) จึงช่วยรั้งมิให้เล็บงอกโค้งลงฝังในเนื้อด้านข้าง
โฟมที่ย่อยสลายได้ โฟมนี้ย่อยสลายได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เพราะทำจากแป้งผสมกับน้ำยางและน้ำ เหมาะสำหรับ ใช้เป็นวัสดุกันกระแทก
ม้าโยก ม้าโยกประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน คือ ฐาน และ โครงสร้างที่นั่งกับที่จับ เมื่อนำโครงสร้างที่นั่งติดตั้งกับฐานโดยใช้สปริงเป็นตัวยึดโครงสร้างที่นั่งจะลอยตัวอยู่เหนือพื้นจึงสามารถโยกได้
ไม้แร็กเก็ตพับได้ ไม้แร็กเก็ตนี้สามารถถอดออกเป็นชั้นและประกอบกลับใหม่ได้ เพราะปลายนบของส่วนที่เป็นด้ามถือ ทำเป็นง่ามสำหรับสอดเข้าไปในร่องของปลายล่างของหน้าแร็กเก็ต และมีป่มล็อกให้ด้ามถือกับหน้าแร็กเก็ตยึดติดกัน
ยาแก้อาการนอนกรน ยาพ่นคอเพื่อลดการกรน ประกอบด้วยตัวยาสมานเนื้อเยื่อของลำคอที่อักเสบหรือบวมเพราะอาการแพ้ให้แข็งแรงและเรียบ สารที่ทำให้เนื้อเยื่อชุ่มชื้น และสารลดเมือกหรือเสมหะเพื่อช่วยให้หายใจสะดวก
รถจักรยานไฟฟ้า การขับเคลื่อนรถจักรยานนี้ต้องผสานแรงขับด้วยคนและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย จึงมีหน่วยกำกับการทำงานของหน่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
รองเท้าเด็กปรับขยายได้ รองเท้านี้มีชิ้นส่วนหน้าที่หุ้มนิ้วเท้าแยกออกจากส่วนที่หุ้มส้นเท้า จึงสามารถปรับขยายออกได้ตามต้องการ
รองเท้าแตะ Nike แผ่นหน้ารองเท้ายึดติดกับแผ่นพื้นรองเท้าได้ด้วยกระดุมที่อยู่ด้านข้าง จึงทำให้สามารถเปลี่ยนกลับด้านของแผ่นหน้ารองเท้าได้
รองเท้าส้นสูง การทำให้ส่วนรองรับปลายเท้าอย่ในระนาบเดียวกับกระดูกส้นเท้า และหัวรองเท้าเชิดขึ้นเล็กน้อย จะช่วยยันกระดูกฝ่าเท้า และทกให้ส้นรองเท้ารับแรงกดจากน้ำหนักผู้สวมรองเท้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้าส้นสูงทั่วไป
เรือนเพาะชำเคลื่อนที่ เรือนเพาะชำเคลื่อนที่เป็นรถเข็น ที่มีกะบะใส่น้ำและแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับบรรจุกระถางต้นไม้ และมีโครงสำหรับพยุงฝาครอบกะบะโปร่งแสง เพื่อช่วยรักษาความชื้นภายในเรือนเพาะชำ
วิธีลอกกระดาษตกแต่งออกจากผนัง วิธีลอกกระดาษตกแต่งออกจากผนัง คือ ทาน้ำยาที่มีลักษณะเป็นวุ้นอุ้มน้ำทับบนกระดาษ น้ำที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาจะซึมลงเนื้อกระดาษแต่ไม่ระเหยออกทางผิว เมื่อกระดาษเปียกชื้นกาวที่ยึดกระดาษติดกับผนังจะอ่อนตัว จึงลอกระดาษออกได้ง่าย
วิธีแยกหมึกออกจากกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำยาที่ใช้แยกหมึกพิมพ์ (Toner) ออกจากกระดาษสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย โซเดียม สเทียเรต สารลดแรงตึงผิว เอ็นไซม์ และ ไดเอทิลีน ไกลคอล นอร์มอลบิวทิลอีเทอร์ ส่วนวิธีขจัดน้ำยาแยกหมึกพิมพ์ ออกจากกระดาษนั้นใช้ความร้อนและแรงอัดทำให้กระดาษแห้ง
สายรัดสำหรับหนุนข้อมือ สายรัดข้อมือ เพื่อใช้หนุนรองข้อมือเวลาพิมพ์งานเป็นเวลานานๆ ช่วยป้องกันมิให้กล้ามเนื้อล้า
สารกำจัดคราบแบคทีเรีย เอ็นไซม์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการขจัดคราบแบคทีเรียของฟัน คือ เอนไซม์เดรกซ์ทราเนส และมิวตาเนสที่สกัดจากจุลินทรีย์พีซิโลไมซิส ลีลาซินัม (Paecilomyces Lilacium)
สารสกัดจากเม็ดมะม่วงสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ในเม็ดมะม่วงมีสารที่ฆ่าจุลินทรีย์ได้ จึงนำมาใช้ถนอมอาหาร เช่น เครื่องดื่ม หรือนำมาทำเครื่องสำอาง น้ำยาบ้วนปาก
สารสกัดจากปัสสาวะวัวเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ สารสกัดจากปัสสาวะจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ โดยทำให้โมเลกุลของยาปฏิชีวนะ ซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลของสัตว์และแบคทีเรียได้ดีขึ้น
สารประสานเม็ดทราย ทรายจะเกาะตัวกันได้ดีเมื่อผสมเจลาติน แป้งและน้ำตาลคลุกเคล้าให้ทั่ว เมื่อนำไปก่อเป็นประสาทหรือเจดีย์จะคงรูปได้นานขึ้น
เสื้อนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสื้อนิรภัยจะพองลมขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยนต์กระเด็นหลุดจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รถชนกัน ช่วยป้องกันหรือลดแรงกระแทกลำตัวผู้ขับขี่
หมวกนิรภัย ขับรถมอเตอร์ไซด์สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สื่อสารกับผู้อื่นได้เมื่อสวมหมวกนิรภัยนี้ เพราะมีสายรัดโทรศัพท์ให้ติดกับหมวกและโยงสายเชื่อมระหว่างตัวเครื่องกับลําโพง และไมโครโฟน ที่จัดให้อยู่ในตําแหน่งที่ เหมาะกับการใช้งาน
หมอนหนุนกระดูก หมอนหนุนนี้จะช่วยให้หลับสนิท เพราะออกแบบให้รองรับส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อให้กระดูกสันหลังจัดเรียงอยู่ในแนวธรรมชาติตลอดเวลา ไม่ว่าจะนอนคว่ำ นอนหงาย หรือ นอนตะแคง
ห้องหลบภัยอาวุธเคมีและชีวภาพ ห้องหลบภัยสารเคมีและเชื้อโรคที่ปนมากับอากาศ ประกอบด้วย ระบบปิดท่อระบายอากาศ ระบบขจัด คาร์บอนไดออกไซด์ และระบบจ่ายออกซิเจน ที่ได้จากการทําปฏิกริยาของสารเคมีที่เตรียมไว้
หูฉลามเทียม หูฉลามเทียมทำจาก เจลาติน โซเดียมอัลจิเนต กาเลคโตแมนแนน กลูโดแมนแนน และคอนแจ็คแมนแนน รวมทั้งโปรตีน เช่น ไข่ขาว เคซีน หรือโปรตีนจากพืช โดยนำส่วนประกอบทั้งหมดผสมน้ำและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้พองตัว หลังจากนั้นทำให้ละลายด้วยความร้อน 30-80 องศาเซลเซียส และนำไปฉีดใส่ลงในสารละลายเกลือแคลเซียม เพื่อให้แข็งตัวเป็นเส้น
อาหารลดความเครียด อาหารหรือเครื่องดื่มปรุงด้วยโปรตีนที่สกัดได้จากนํ้านม มีทริปโตเฟนซึ่งมีคุณสมบัติความเครียด เป็นองค์ประกอบสําคัญ และปรุงรสด้วยสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ เช่น ขิง ดอกส้ม ลาเวนเดอ เพื่อกลบรสของของ โปรตีน
อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำมัน ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบที่อยู่ภายในอุปกรณ์เป็นตัวทําให้เกิดแรงผลักโมเลกุลของนํ้ามันที่เหนี่ยวนําให้มีประจุไฟฟ้า จึงทําให้นํ้ามันแตกตัวเป็นละอองฝอย ซึ่งช่วยให้นํ้ามันเผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น
อุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อการยืนและเดิน ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์นี้ยันพื้นเพื่อลุกขึ้นยืน และเป็นหลักยึดสำหรับทรงตัวเมื่อเดินได้ เพราะออกแบบให้มีที่จับยึดสองระดับที่สอดคล้องกับการใช้งาน
อุปกรณ์ช่วยฝึกการตีกอล์ฟ เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณจากเครื่องส่งที่ติดตั้งในไม้กอล์ฟส่งมา มันจะแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นเสียง เพื่อให้ผู้เล่นทราบถึงจังหวะและความเร็วของไม้ขณะกำลังตีลูก ผู้เล่นจึงสามารถฝึกการตีให้เกิดความชำนาญได้
อุปกรณ์ทำสวน อุปกรณ์นี้ใช้ดายหญ้า พรวนดินและรดนํ้าต้นไม้ เพราะมีทั้งคราดและที่พ่นนํ้าอยู่ด้วยกัน
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการชนกับรถอื่น เสาที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องรถตรงล้อหน้าจะเคลื่อนออกมาจากที่เก็บ ทำให้รถยกตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกได้
อุปกรณ์แยกไข่แดง อุปกรณ์แยกไข่แดงมีลักษณะเหมือนช้อนด้ามงอ ที่มีร่องสวมพอดีกับขอบชาม เมื่อตอกไข่โดยเคาะกับสันคมด้านบนของด้ามช้อนแล้วเทใส่ช้อน ไข่ขาวจะไหลออกทางช่องด้านข้างเหลือแต่ไข่แดงอยู่ในช้อน
อุปกรณ์สำหรับการกู้ระเบิด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการระเบิด ทำเป็นโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-9 ฟุต สำหรับครอบวัตถุระเบิดที่ต้องการกู้ ผนังโดมทำด้วยผ้าไนล่อนสองชั้นที่บุภายในด้วยวัสดุกันกระสุนเย็บติดกันสำหรับบรรจุโฟมใส่ลงในช่องระหว่างผ้าสองชั้น เพื่อช่วยลดอันตรายจากการระเบิด
อุปกรณ์สำหรับการตอกตะปู อุปกรณ์นี้ใช้กับตะปูได้หลายขนาด และช่วยป้องกันไม่ให้ตอกตะปูพลาดถูก
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved