สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Biography
Biography
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

personinhistory.exteen.com ประวัติบุคคลสำคัญของไทย เพื่อเผยแพร่ประวัติของบุคคลสำคัญของไทย นับตั้งแต่สมัย สุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน
kingmongkut.com เป็นเว็บไซต์ที่เสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ รวมถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
anand.in.th/bio.html ให้ข้อมูลชีวประวัติ กิจกรรม ผลงาน ของนายอานันท์ ปันยารชุน
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ พระประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
prawase.com ประวัติของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
kanitha.info ประวัติและผลงานของแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประวัติบุคคลสำคัญของไทย ที่รวบรวมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์
blog.eduzones.com/hunny รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น กาลิเลโอ อริสโตเติล ไมเคิล ฟาราเดย์
thaigoodview.com เนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงบุคคลต่างๆ ที่โลกให้การยอมรับและยกย่องให้บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าและผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่อันได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักการเมืองการปกครองของโลก นักปรัชญาเอกของโลก และศิลปินเอกของโลก
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญด้านกฎหมายของไทย
sanook.com รวบรวมข้อมูล ประวัติบุคคลสำคัญของไทยและบุคคลสำคัญของโลก
Archiving Early America อัตชีวประวัติของ เบนจามิน แฟรงค์ลิน
Woopidoo Biographies อัตชีวประวัติของบิล เกสต์
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมประวัตินักวิทยาศาสตร์ของไทยและโลก
School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews ประวัตินักคณิตศาสตร์สำคัญของโลก สามารถค้นหาตามอักษร A-Z และ ปี ค.ศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมภาพและประวัตินักคณิตศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทย
thai_scientist ประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทย
กองทุนศรีบูรพา รวบรวมประวัติและผลงานของศรีบูรพา
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชีวประวัติของสืบ นาคะเสถียร
answers.com ประวัติและผงงานของเมลวิล ดิวอี้
โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย รวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญในสาขาต่างๆ ไว้อย่างมากมาย
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญในประเทศไทย สากล และประวัติศาสตร์เรื่องราวในอดีต
ศิลปินแห่งชาติ รวบรวมประวัติศิลปินแห่งชาติของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประวัตินายปรีดี พนมยงค์
สวนทูนอิน ประวัติรงค์ วงษ์สวรรค์ เก็บบันทึกเรื่องราวและผลงานของ รงค์ วงษ์สวรรค์ ซึ่งมีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย ตลอดจนบทความ บทสัมภาษณ์ ในสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจ
blupete.com อัตชีวประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของโลก
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved