สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Scholarships and Research Organizations
|| หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย || หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ || หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย กลับขึ้นด้านบน
กิจการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเว็บไซต์ของกิจการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องการการทำงานวิจัย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ด้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยที่มีคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมแหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมแหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ ซึ่งรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย เป็นนามานุกรมแหล่งทุนวิจัย ที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาการ.คอม เว็บไซต์ วิชาการ.คอม ได้รวบรวมข่าวทุนวิจัยจากที่ต่างๆมาไว้ที่หน้านี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการวางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสถานวิจัย
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้างผลงาน วิจัยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งให้บริการด้านการวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบริการข้อมูลข่าวสารเชิงสำรวจแก่สังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการการวิจัยและเป็นศูนย์สารสนเทศการวิจัย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเว็บไซต์ของห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ ที่หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งแบบรายงานเล่มและวารสาร ซึ่งมีรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ ตุลาคม 2550 จำนวน 176,523 เรื่อง
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร บริการข้อมูลข่าวสารนโยบายและโครงการวิจัยและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย เป็นเว็บไซต์ของ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า โครงการบีอาร์ที ซึ่งก่อตั้งโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ...
โครงการวิจัยลุ่มน้ำแม่วาง เป็นโครงการวิจัยลุ่มน้ำแม่วาง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านภัยพิบัติ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ผลงานวิจัยที่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรม และได้มีการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ...
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติ และความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ...
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสรรสร้าง ผลักดัน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ไมโคร/นาโนเทคโนโลยี สนับสนุนภาคการผลิต
ศูนย์บริการข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลทางเทคโนโลยีให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแห่งชาติ เผยแพร่ข่าวสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ศช . หรือ ไบโอเทค ) เป็นเว็บไซต์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ศช . หรือ ไบโอเทค ) ได้รับการจัดตั้งภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและกึ่ง...
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง(สสช.) เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง(สสช.) ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ โรคสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคและวิธีป้องกันโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยอีกด้วย
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน เป็นเว็บไซต์ของเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network-CRCN) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวรส. และกลุ่มแพทย์สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพทรัพยากรด้านการวิจัยของประเทศที่มีอยู่ในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ...
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-HPP) แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-HPP) เป็นแผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบหลายด้าน รวมทั้งกรอบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมที่...
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) เป็นเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวรส. และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยาให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบายและทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ และสมเหตุสมผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ...
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืนด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางด้านการแพทย์ เคมี ชีววิทยาและบริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแหล่งทุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ นอกอัตราจัด ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยให้แก่ข้าราชการในสังกัด
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังผลลัพธ์การจัดหลักประกันสุขภาพแต่ละชนิดตามพันธกิจของหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งดำเนินการวิจัยประเมินผลกลไกในระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ละระบบที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์เชิงนโยบาย และผลกระทบต่อระบบบริการและประชาชนด้านต่างๆ ...
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลับขึ้นด้านบน
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเว็บไซต์ของ สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน และสังคม เพื่อการต่อยอดของผลงานวิจัย และใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อให้สนับสนุนการวิจัยและบริการด้านการฝึกอบรม การบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำนักการศึกษามวลชน สำนักการศึกษามวลชน เปิดสอนหลักสูตรผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อมุ่งมั่นศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพเป็นเลิศ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีเจตนาให้เป็นแผนงานหลักในการบริหารจัดการความรู้และ พัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือด้านสังคมมานุษยวิทยา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในภาคปฏิบัติ
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved