สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Year Books
|| หนังสือรายปี || หนังสือรายปีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || หนังสือรายปีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ || หนังสือรายปีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

หนังสือรายปี กลับขึ้นด้านบน
Australian Bureau of Statistics หนังสือรายปีออนไลน์ของ Australia Bureau of statistics ให้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกสาขา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจราจร กีฬา การเงินการลงทุน การท่องเที่ยว
infoplease สมพัตสรออนไลน์ Infoplease เป็น Ready-Reference Resources ใช้ค้นหาสารสนเทศทั่วไปทุกเรื่อง ประกอบด้วยฐานข้อมูลด้าน Almanacs, Atlas, Encyclopedia, Dictionary และ Thesaurus หลายชื่อเรื่องในส่วนของ Almanacs ใช้ค้นหาข้อเท็จจริงสั้น ๆ สถิติตัวเลข และข้อมูลเชิงประวัติของเรื่องราวต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากThe TIME Almanac with Information Please และ The ESPN/ Information Please Almanac
Seventh-day Adventist Online Yearbook หนังสือรายปีออนไลน์ Seventh-day Adventist Online Yearbook รวบรวมเหตุการณ์ข่าวสาร ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร บันเทิง การจัดการความเสี่ยง ของประเทศต่างๆทั่วโลก
The Almanac.net หนังสือสมพัตสรออนไลน์ให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งศิลปะ บันเทิง กีฬา และข่าวสารย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน
The World Almanac หนังสือสมพัตสรออนไลน์ให้ข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วโลก
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หนังสือรายปีออนไลน์ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ World Competitiveness YEARBOOK 1997 (IMD)
หนังสือรายปีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
Computer Almanac หนังสือรายปีหรือสมพัตรสรออนไลน์ ที่ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก เล่าประวัติความเป็นมา นวัตกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Industry Almanac Inc. หนังสือสมพัตสรออนไลน์ทางด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
HM Nautical Almanac Office หนังสือสมพัตสรออนไลน์ของ Her Majesty's Nautical Almanac Office ให้ข้อมูลทางด้านการปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โลกและดวงดาว สุริยจักรวาล
Human Computer Interaction Institute หนังสือสมพัตสรออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Lifetouch Yearbook Lifetouch Yearbook เป็นหนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
United Nations Environment Programme The UNEP Year Book 2008 เป็นหนังสือรายปีออนไลน์ของ United Nations Environment Programme รวบรวมข้อมูลของรายงานสภาวะแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา
USGE Minerals Information หนังสือรายปีออนไลน์ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านแร่ ด้านวัสดุศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ กว่า 175 ประเทศ ภายในหนังสือได้ให้ข้อมูลเชิงสถิติ เชิงเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข่าวสารความทันสมัยต่างๆ
Vienna Institute of Demography หนังสือรายปีออนไลน์ของ Vienna Institute of Demography ที่ตั้งอยู่ใน the Austrian Academy of Sciences The Vienna Yearbook ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ ความรู้ขององค์กร
หนังสือรายปีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
Blackwell Publishing หนังสือรายปีออนไลน์ขององค์การสวนสัตว์โลก ซึ่งจะมีข้อมูลเรื่องราวโดยและเอียดของสัตว์ที่นำมาเลี้ยงในสวนสัตว์ สภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลพื้นฐานของสวนสัตว์แต่ละแห่ง เป็นต้น
หนังสือรายปีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลับขึ้นด้านบน
Art Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ทางด้านศิลปะ ของประเทศออสเตรเลีย
Baseball Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาเบสบอล ทั้งสถิติ รางวัล เหตุการณ์ในอดีต ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
CNN.com หนังสือสมพัตสรออนไลน์ของ CNN รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ฯลฯ
CNN.com สมพัตสรออนไลน์ของ สถานีโทรทัศน์ CNN เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล เหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันในรูปแบบของวีดีโอคลิป
DC Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ของ District of Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง
Del's Athletics Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก ให้ข้อมูลทุกเรื่อง เช่น สถิติการแข่งขัน ข้อมูลการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่บรรจุในกีฬาโอลิมปิก ตั้งแต่การแข่งขั้นครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ
European Cinema Yearbook The "European Cinema Yearbook” หนังสือรายปีออนไลน์ ให้ข้อมูลของ 34 ประเทศในทวีปยุโรป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1989 – 2007 ให้ข้อมูลทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ รัฐบาล การเมืองการปกครอง อุตสาหกรรม ภาษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ฯลฯ
E-Yearbook.com เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมหนังสือรายปี ที่เกี่ยวกับการศึกษา สถาบันการศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษาและหนังสือรายปีที่ออกโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ
Farmers’ Almanac หนังสือสมพัตสรออนไลน์ที่รวบรวมและให้บริการข้อมูลทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การจัดสวน สภาพภูมิอากาศและอื่นๆ
freepint.com หนังสือสมพัตสรออนไลน์ ที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล สามารถสืบค้นได้ง่าย ให้ข้อมูลเชิงสถิติ ข่าวสาร เหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
Government Communication and Information System หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศแอฟริกาใต้ เก็บรวมรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ให้ข้อมูลทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ รัฐบาล การเมืองการปกครอง อุตสาหกรรม ภาษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ฯลฯ
Hagerstown Town and Country หนังสือสมพัตสรออนไลน์ของ Hagerstown Town and Country Almanac ให้ข้อมูลของประเทศ เมือง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
HM Nautical Almanac Office หนังสือรายปีหรือสมพัตรสรออนไลน์ของสถาบัน HM Nautical Almanac Office
Homeland Security หนังสือรายปีออนไลน์ที่ให้บริการข้อมูลเนื้อหาทางด้านสถิติการอพยพ ย้ายถิ่นของช่าวต่างชาติที่ย้ายเข้ามา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และการย้ายถิ่นอพยพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
IMD หนังสือรายปีออนไลน์ของ IMD ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติข้อมูลการแข่งขันกีฬา ข้อมูลประเทศต่างๆ ทั่วโลก เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
Leon's Almanac of Political History สมพัตสรออนไลน์ รวบรวมและให้บริการข้อมูลในด้าน การเมือง กฎหมาย รัฐศาสตร์และเหตุการณ์ ข่าว ทางการเมืองในปัจจุบัน เป็นต้น
National Institute for Early Education Research เป็นหนังสือรายปีออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการศึกษา โปรแกรมการศึกษา state-funded prekindergarten programs ในประเทศอเมริกา
National Statistics Online หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศสหราชอาณาจักร เก็บรวมรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ให้ข้อมูลทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ รัฐบาล การเมืองการปกครอง อุตสาหกรรม ภาษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ฯลฯ
New Hampshire Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางวัสดุศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ให้ผู้สนใจค้นคว้าได้
North Central Texas Council of Governments หนังสือสมพัตสรของมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา และการเมืองการปกครอง
RangeBiome หนังสือรายปีหรือสมพัตสรออนไลน์ ของ A Public Rangeland Almanac ให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน
Statistics Canada หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศแคนนาดา เก็บรวมรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ให้ข้อมูลทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ รัฐบาล การเมืองการปกครอง ภาษา เศรษฐกิจและการเกษตร ฯลฯ
Statistics Denmark หนังสือรายปีรวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศเดนมาร์ก ทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ
Statistics Norway หนังสือรายปีรวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศนอร์เวย์ ทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ
TAIWAN YEARBOOK 2007 หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุก ๆ ด้านของประเทศไต้หวัน ทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ รัฐบาล การเมืองการปกครอง ภาษา เศรษฐกิจและการเกษตร ฯลฯ
Texas Almanac หนังสือสมพัตสร ออนไลน์ของมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา และการเมืองการปกครอง
The Almanac หนังสือสมพัตสรออนไลน์ ที่เก็บและให้บริการข้อมูลเชิงข่าวทางสังคม ประชากร ชุมชนทั่วโลก
The World Almanac หนังสือรายปีออนไลน์ จัดเก็บรวบรวมและให้บริการข้อมูล เหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้ ในอดีต ปัจจุบัน รวมทั้งวันเกิดและประวัติของบุคคลสำคัญต่าง ๆ
The Yearbook of American and Canadian Churches หนังสือรายปีออนไลน์ของโบสถ์ในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ประวัติของโบสถ์ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ สถิติต่างๆ
Twin Cities Public Television เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือรายปีหรือสมพัตรสรออนไลน์ต่างๆ
The Goethe Society of North America Goethe Yearbook เป็นหนังสือรายปีออนไลน์ จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี 1982 โดยสถาบัน Goethe Society เพื่อเป็นการกุศลต่อ North American Goethe scholarship
The Almanack website หนังสือสมพัตสรออนไลน์ที่รวบรวมและให้บริการข้อมูลทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การจัดสวน สภาพภูมิอากาศและอื่นๆ
THE AMERICAN หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุกๆด้านของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านของแผนที่ตั้ง จำนวนประชากร ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ
The Writer’s Almanac with Garrison Keillor หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลชีวประวัติของนักเขียนที่สำคัญๆของโลก
The Celebrity Almanac หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลของผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก มากกว่า 300 คน ให้ข้อมูลชีวประวัติ ภาพ วันเดือนปีเกิด และผลงานที่เป็นที่รู้จัก
United Nations Statistics Division หนังสือสมพัตสรออนไลน์ ให้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น ขนาดประชากร อัตราการเกิด การตาย การสมรส และหย่าร้าง เป็นต้น สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงปี 194
University of Pennsylvania หนังสือสมพัตสรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพนสิวาเนีย ให้ข้อมูลทางด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ การศึกษา ประวัติ สถิติ และข้อมูลข่าวสารในมหาวิทยาลัย
Walsworth หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลทางด้านการเรียน การศึกษา ห้องเรียนออนไลน์ การศึกษาต่อ
WORLD STATESMEN หนังสือรายปีออนไลน์รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลในทุกๆด้านของประเทศต่างๆทั่วโลก ให้ข้อมูลตั้งปี ค.ศ. 1760 ให้บริการข้อมูลทั้งในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ แผนที่และอื่นๆ
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved