สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Standards
|| มาตรฐาน || มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ || มาตรฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

มาตรฐาน กลับขึ้นด้านบน
American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานซึ่งกำหนดโดย American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO)
American National Standards Institute (ANSI) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
American Society for Testing and Materials เว็บไซต์ที่รวบรวมมาตรฐานมากกว่า 9000 มาตรฐานจาก American Society for Testing and Materials โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการทดสอบ เกณฑ์คุณสมบัติ การแบ่งชั้น นิยามและการปฏิบัติที่แนะนำโดยองค์กรซึ่งมีการใช้งานปัจจุบัน มาตรฐาน ASTM ได้รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะ สี พลาสติก เทกซ์ไทล์ ปิโตรเลียม งานก่อสร้าง พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์...
Canadian General Standard Board เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของประเทศแคนาดา ซึ่งกำหนดโดย Canadian General Standard Board
Deutsches Institute fur Normung e.V. (DIN) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งกำหนดโดย Deutsches Institut fur Normung e.V. (DIN)
Gosudarstvennye Standarty State Standard Gost (Russian) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของประเทศรัสเซีย ซึ่งกำหนดโดย Gosudarstvennye Standarty State Standard Gost (Russian)
Japanese Industrial Standards Committee (JISC) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดโดย Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
Japanese Standards Association เว็บไซต์สืบค้นมาตรฐานจากสมาคมมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
National Standards System Network เว็บไซต์สำหรับสืบค้นมาตรฐานสากลต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
Australian Standards เว็บไซต์สืบค้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย
Perinorm เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลทางบรรณานุกรมของมาตรฐาน ร่างมาตรฐาน และกฎระเบียบทางวิชาการของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมทั้งกลุ่มประชาคมยุโรป และมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO/IEC) โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน
มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) เว็บไซต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบที่กำหนดโดย American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)
American Gas Association (AGA) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้งก๊าซ และอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดโดย American Gas Association (AGA)
American Petroleum Institute (API) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ การขุดเจาะ การกลั่น การขนส่ง โครงสร้างท่อ วิธีการกำหนดชื่อวาล์ว และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลผลิตปิโตรเลียมที่กำหนดโดย American Petroleum Institute (API)
American Society of Agricultural Engineers (ASAE) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานข้อแนะนำในเรื่องของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งกำหนดโดย American Society of Agricultural Engineers (ASAE)
American Society of Heating, Refrigerating, and Air - Conditioning Engineers เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงนิยามศัพท์ การวัด วิธีการปฏิบัติการเก็บรักษาพลังงาน โดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งกำหนดโดย American Society of Heating, Refrigerating, and Air - Conditioning Engineers (ASHRAE)
American Society of Mechanical Engineers (ASME) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในเรื่องของการทดสอบ ซึ่งกำหนดโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME)
American Society of Sanitary Engineering เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านด้านเครื่องสุขภัณฑ์ ครอบคลุมถึงข้อกำหนด และคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ท่อ วาล์วน้ำ ฝักบัว อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำซึ่งกำหนด โดย American Society of Sanitary Engineering
American Welding Society, Inc. (AWS) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะ วิธีการปฏิบัติการหล่อหลอมโลหะ ฯลฯ ซึ่งกำหนดโดย American Welding Society, Inc. (AWS)
Association for Information and Image Management (AIIM) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุม คุณภาพทางด้านไมโครกราฟฟิก ซึ่งกำหนดโดย Association for Information and Image Management (AIIM)
Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวัสดุหรือ อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ซึ่งกำหนดโดย Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA)
Canadian Standards Association (CSA) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าที่กำหนดโดย Canadian Standards Association (CSA)
Conference of European Postal and Telecommunications Administration (CEPT) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม Conference of European Postal and Telecommunications Administration (CEPT)
DODISS เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา การออกแบบอาคาร การทดสอบ และอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ในหน่วยงานวงการทหาร จำนวนมากกว่า 45,000 ราย
Electronic Industries Association (EIA) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ วิธีทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ซึ่งกำหนดโดย Electronic Industries Association (EIA)
European Association for Standardizing Information and Communications Systems เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม European Association for Standardizing Information and Communications Systems
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม Search publications technical activities, calendar of meetings and more.
IEEE Xplore เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน นิยามศัพท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า เครื่องมือวัด การสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และกำลังไฟฟ้า ซึ่งกำหนดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Instrument Society of America (ISA) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการวัด หน่วยวัด ซึ่งกำหนดโดย Instrument Society of America (ISA)
ITU-T Recommendations Online มาตรฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดโดย International Telegraph and Telephone Consultative Committee(CCITT), International Radio and Consultative Committee (CCIR) ซึ่งรวบรวมโดย International Telecommunications Union (ITU)
Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวาล์ว ข้อต่อท่อ ฯลฯ ซึ่งกำหนดโดย Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS)
National Institute of Standards and Technology เว็บไซต์มาตรฐานสากลของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมเรียกว่า the National Bureau of Standards (NBS) ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวัดและการประกันคุณภาพรวมถึงบริการตรวจปรับมาตรวัด วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน และโปรแกรมการประกันการวัดคุณภาพ
NSF International เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือ องค์ประกอบ วิธีการ ทดสอบ วิธีการประเมินตลอดจนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งกำหนด โดย NSF International
Society of Automotive Engineers (SAE) เว็บไซต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือ รายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐาน รายงานด้านวัสดุการบิน ที่กำหนดโดย Society of Automotive Engineers (SAE)
Steel Structures Painting Council (SSPC) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ คู่มือ รายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐานระบบการพ่นสีสำหรับเหล็ก การเตรียมพื้นผิวก่อนการ พ่นสี การเลือกใช้สี ซึ่งกำหนดโดย Steel Structures Painting Council (SSPC)
Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและการทดสอบของผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ใน อุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งกำหนดโดย Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI)
The Canadian Standards Association (CSA) เว็บไซต์สืบค้นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าที่กำหนดโดย Canadian Standards Association (CSA)
The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือการออกแบบ นิยามศัพท์ ตลอดจนวิธีทดสอบด้านวัสดุอุปกรณ์ต่อเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ และ วงจรไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดย The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC)
The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือการออกแบบ นิยามศัพท์ ตลอดจนวิธีทดสอบด้านวัสดุอุปกรณ์ต่อเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ และ วงจรไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดย The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC)
The Localization Industry Standards Association มาตรฐานจากสมาคมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Underwriters Laboratory Inc. เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิศวกรรมการออกแบบ การบำรุงรักษา การวิจัยตรวจสอบความปลอดภัย และการประกันคุณภาพ ซึ่งจัดทำโดย Underwriters Laboratory Inc.
มาตรฐาน Document Object Model เว็บไซต์มาตรฐาน ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ Document Object Model (DOM) เป็นวิธีการอธิบายว่าข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร HTML หรือ XML จัดเรียงตัวแบบเชิงวัตถุ (object oriented) อย่างไร DOM เป็นวิธีในการสร้าง API ให้สามารถควบคุมเนื้อหา โครงสร้าง และรูปแบบของเอกสารได้
มาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ (World Wide Web Consortium (W3C)) เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐาน ทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บโดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นแกนนำทางด้านพัฒนาโปรโตคอล และวิธีการใช้งานสำหรับเวิล์ดไวด์เว็บทั้งหมด พัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C)
มาตรฐานภาษาสไตล์ชีต เว็บไซต์มาตรฐาน ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการกำหนด Cascading Style Sheets (CSS) เป็น ภาษาสไตล์ชีต ใช้ในการจัดรูปแบบของเอกสารที่เขียนในภาษามาร์กอัป CSS เป็นภาษาที่สำคัญตัวหนึ่งในการเขียนเว็บเพจ ซึ่งเขียนในภาษา HTML และ XHTML แต่ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับใน XML ซึ่งรวมถึง SVG และ XUL ด้วย มาตรฐาน CSS นั้น สร้างโดยกลุ่ม World Wide Web Consortium (W3C)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร(สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เว็บไซต์มาตรฐานที่เป็นระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าเกษตร วิธีและขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย
มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
มาตรฐาน GMP การผลิตวัตถุอันตราย เว็บไซต์มาตรฐาน GMP ( Good Manufacturing Practice : GMP ) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตวัตถุอันตราย การสร้างคุณภาพโดยใช้ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management system standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 กำหนดขึ้นโดยใช้ BS 8800 : Guide to occupational health and safety (OH&S) management systems เป็นแนวทาง และอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000...
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 เว็บไซต์มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในกระบวนการทำงานต่างๆ กัน
มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เว็บไซต์มาตรฐานด้านอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกัน ทั่วโลกและ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เว็บไซต์มาตรฐานที่ให้ข้อมูลในการดำเนินการรับรอง และประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลับขึ้นด้านบน
American Society for Quality Control (ASQC) เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมและในองค์การต่าง ๆ ซึ่งกำหนด โดย American Society for Quality Control (ASQC)
International Organization for Standardization (ISO) เว็บไซต์มาตรฐานสำหรับการจัดการเชิงคุณภาพและการประกันคุณภาพขององค์กร International Organization for Standardization. (ISO)
MOD-UK เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศอังกฤษ (MOD-UK) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านการทหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของกระทรวงกลาโหมที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของ DTD ข้อกำหนดและสิ่งตีพิมพ์ด้านการบิน และการ รับรองคุณภาพ เป็นต้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (สมอ.) ของกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นมิติของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เว็บไซต์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้าน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เว็บไซต์มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS) เป็น มาตรฐานที่มีความสำคัญมากเพราะกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ครอบคลุมถึงการจัดระบบ โครงสร้างองค์กร การกำหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการและการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เว็บไซต์มาตรฐานสากลสำหรับการบริหารงาน ในองค์กรที่นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ของ ISO 9000 (Quality Management System : QMS)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved