สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Population & Statistics
Population & Statistics
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

Citypopulation ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร สถิติ เมืองต่าง ๆ และข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งแผนที่ของประเทศทั่วโลก จำแนกตามทวีป
factmonster.com ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประวัติศาสตร์ แผนที่ ผู้นำ เนื้อที่ ธงชาติ รัฐบาล ภาษา เศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงสามารถข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในแต่ละประเทศ และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชากรของโลกได้
ibiblio.org สามารถตรวจสอบจำนวนประชากร ณ เวลาปัจจุบัน และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลในอดีตได้ตั้งแต่ปี 1970 อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบแนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตได้จนถึงปี 2037
Population Reference Bureau ให้ข้อมูลและสถิติ เกี่ยวกับประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ของประเทศนั้นด้วย
United Nations Population Information Network ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรโลก สถาบันต่าง ๆ ข้อมูลสถิติ แนวโน้มของประชากรโลก และการประชุมต่าง ๆ
U.S. Census Bureau เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของรัฐต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังสามารถตรวจสอบจำนวนประชากรโลกตามวันและเวลาปัจจุบันได้
สมาคมนักประชากรไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับประชากร อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 8และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ตรงตามนโยบายของรัฐบาล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลประชากรของประเทศไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรและบ้านในประเทศไทยทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และประกาศจำนวนประชากรในประเทศไทย รายงานจำนวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า การย้ายออก เป็นต้น โดยสามารถเข้าดูข้อมูลเหล่านี้ได้ในหัวข้อ บริการ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์รวบรวมลิงค์ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลและสถิติประชากรไทย ประชากรโลก การเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ เป็นต้น
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและสถิติทางประชากรศาสตร์ และยังรวบรวมลิงค์หน่วยงานทางประชากรทั้งในและต่างประเทศ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ข้อมูลจำนวนประชากร และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น จำนวนประชากรในระดับประเทศ ภาค จังหวัด ข้อมูลสำมะโน ข้อมูลการสำรวจจากโครงการต่าง ๆ เป็นต้น
สายงานพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์รวบรวมลิงค์ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทย จำนวนคนเกิด ตาย ย้ายถิ่น ทั้งระดับประเทศและระดับภาค
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลจำนวนประชากรโลก ประชากรประเทศไทย โครงสร้างทางประชากร อีกทั้งยังมีงานวิจัยทางด้านประชากรและสังคม และยังได้รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยไว้มากมาย
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved