สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases
Databases
 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ทรัพยากรสารนิเทศในสำนักหอสมุด
ฐานข้อมูลเฉพาะเพื่อการสืบค้น
ทรัพยากรสารนิเทศในสำนักหอสมุด
บริการข้อมูลในรูปสื่อผสม ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว
และเสียง
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaILIS)
ฐานข้อมูลสหบรรณุกรมของเครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย(ThaILIS)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเลกทรอนิกส์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสาร ฉบันเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษา ค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2524-2549
ฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text)
Alphabetical by Title/
Subject A to Z
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
สืบค้นเอกสารฉบันเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย
์และ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
(คำเตือน ขอความร่วมมือ
งดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูล
มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ
We ask for your cooperation not downloads by automatic data retrieval program.)
เป็นฐานข้อมูลที่ทางบริษัทให้
้สำนักหอสมุดนำมาทดลองใช้
ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved