สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Alerts Service
Alerts Service
 
  ชื่อนักวิจัย สถานะ สังกัด Journal name ระยะเวลา
รับข่าวสาร
(เดือน)
วันที่ติดต่อ ผลการดำเนินการ ผู้ดำเนินการ
เขมจิรา ม่วงศรี นักศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 3 17 เมษายน 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
นิธินันท์ ก้อนแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 9 มกราคม 2560 ตรวจสอบแล้ว
กรรณิการ์ ศรีสมทรง นักศึกษาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ Aging 12 12 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
สยาม ราชวัตร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 3 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบแล้ว
พลวศิษฐ หล้ากาศ นักศึกษาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ HR,รัฐประศาสนศาสตร์ 12 26 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้ว
นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ International Organization 12 23 สิงหาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
วันวิสาข์ ชูจิตร นักศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ air pollution AND health effect AND Monte Carlo 3 17 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
วันวิสาข์ ชูจิตร นักศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ air pollution AND health effect 12 17 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
ธณัฐชา ปรีชาอมรกุล นักศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ educational leadership 3 17 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
ฮานีดา เมาะมิง นักศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ educational leadership 3 17 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
ภัทรวดี ตุบทา นักศึกษาบัณฑิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ mom and child 3 17 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
อำนาจ วงศ์เจริญ นักศึกษาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ AAOHN 12 3 สิงหาคม 2554 ดำเนินการแล้ว
พนิดา อนันตนาคม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ Annals of Tourism Research 12 1 มิถุนายน 2554 ดำเนินการแล้ว
แสวง แสนบุตร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 12 31 พฤษภาคม 2554 ตรวจสอบแล้ว
จารุณี วงศ์ละคร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 12 31 พฤษภาคม 2554 ตรวจสอบแล้ว
ธีรัช การินทร์ตา นักศึกษาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 28 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบแล้ว
ทินรัตน์ พิทักษ์พงศทเจริญ นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ScienceDirect 12 26 กันยายน 2553 ตรวจสอบแล้ว
ปราณธีร์ รังแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ e-governance 6 1 กรกฏาคม 2553 ดำเนินการแล้ว
ชไมพร ฟุ้งเฟื่อง นักศึกษาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ Tourism marketing,Branding,Service marketing 3 30 มิถุนายน 2553 ดำเนินการแล้ว
อนุชา รักสันติ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Macromolecule Polymer 3 9 มิถุนายน 2553 ดำเนินการแล้ว
ปราณธีร์ รังแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Human relations 3 20 เมษายน 2553 ดำเนินการแล้ว
อนุชา รักสันติ นักศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ biomaterials, polymer 3 25 มีนาคม 2553 ดำเนินการแล้ว
ศุภวุฒิ วิเศษมงคล นักศึกษาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ Cutural Critique 12 16 มีนาคม 2553 ดำเนินการแล้ว
พิมพ์ชนก เนยพลับ นักศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ TESOL Quarterly 12 11 พฤศจิกายน 2552 ดำเนินการแล้ว
ปราณธีร์ รังแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ The leadership grid 3 8 พฤศจิกายน 2552 ดำเนินการแล้ว
วชิราภรณ์ เขียวมั่ง นักศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ Chromatography 12 20 กรกฏาคม 2552 ดำเนินการแล้ว จีราพรรณ สวัสดิพงษ์
ปริยาภรณ์ เขตวิจารย์ นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ Agriculture,efficiency economy,sustainable 12 18 กรกฏาคม 2552 ดำเนินการแล้ว
ปราณธีร์ รังแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ reengineering 3 14 มิถุนายน 2552 ดำเนินการแล้ว
มาริสรา คำมูล นักศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 3 1 มิถุนายน 2552 ตรวจสอบแล้ว
เกียงวรา นาวินประเสริฐ นักศึกษาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ Facter predicting, Adherence, CHF 12 18 พฤษภาคม 2552 ดำเนินการแล้ว
อกนิษฐ์ เลศักดิ์ นักศึกษาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ clinical practise guideline (CPG) in colorectal cancer or CPG chemotherapy 12 23 เมษายน 2552 ดำเนินการแล้ว
ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล นักศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 3 22 เมษายน 2552 ดำเนินการแล้ว จีราพรรณ สวัสดิพงษ์
ปรัสรา จักรแก้ว นักศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 3 27 กุมภาพันธ์ 2552 ตรวจสอบแล้ว
สุชัญญา มะโนปา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 20 กุมภาพันธ์ 2552 ดำเนินการแล้ว
สุชัญญา มะโนปา นักศึกษาบัณฑิต 3 18 กุมภาพันธ์ 2552 ตรวจสอบแล้ว
เดือนนภา อิ่มเพ็ง นักศึกษาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 12 18 กุมภาพันธ์ 2552 ตรวจสอบแล้ว
โสพล ไกยะสินธุ์ นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ScienceAsia etc,Plant and Soil,Agroforestry System 3 29 มกราคม 2552 ดำเนินการแล้ว
นฤเทพ เวชภิบาล นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ISI Web of Science, Scopus, ScienceDirect, plant physio 12 28 มกราคม 2552 ดำเนินการแล้ว
ธัญชนก จงรักไทย นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ Acta Horticuture, Science Direct 12 28 มกราคม 2552 ดำเนินการแล้ว
อนุพงศ์ วงค์ตามี นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ molecular ecology 12 28 มกราคม 2552 ดำเนินการแล้ว
[ พบทั้งหมด 40 รายการ] หน้า > (1)   2   3   

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved