สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานการแก่บรรณารักษ์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

             นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ และนางสาวสุรินทรา หล้าสกูล บรรณารักษ์สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการศึกษาดูงานด้านบริการทรัพยากรสารนิเทศ และบริการสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561