สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการศึกษาดูงานแนวทางด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560