สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่ Ms. Lauren Kata, American archivist and oral historian ประเทศสหรัฐอเมริกา

            บรรณารักษ์และบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ Ms. Lauren Kata, American archivist and oral historian ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Lanna collections and the Digital Heritage Collection ในงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ ณ ชั้น 4 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560