สำนักหอสมุดจะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 9 เมษายน 2561

            สำนักหอสมุดจะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 9 เมษายน 2561 ซึ่งอาจมีเสียงดังและอุณหภูมิไม่เย็นเท่าที่ควร สำนักหอสมุดจะจัดหาเครื่องปรับอากาศและพัดลมไอเย็นมาให้บริการทดแทน
            จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

Share