สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้งาน Single-search access to your library’s resources

           สำนักหอสมุด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล CMU WorldCat Local ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นในลักษณะ Single Search เพื่อเข้าถึงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายสมาชิก OCLC และยังสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -30 กันยายน 2556  ในโอกาสนี้วิทยากรจาก บริษัทแอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลดังกล่าวให้แก่บรรณารักษ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด