รายการเอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุดที่เผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

สำนักหอสมุดจัดพิมพ์เอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ประกอบการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีดังนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 1. CMU Scholarly Research Reports Database
 2. My Reading Historyจะเก็บรายการหนังสือที่เคยยืมไปได้อย่างไร
 3. CMUL OPAC คือ อะไรค่ะ ?
 4. รู้จักโปรแกรม RiverDeep
 5. TDC ค้นหาวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 6. ใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดนอกเครือข่ายได้อย่างไร?
 7. แนะนำบริการยืมต่อด้วยตนเอง
 8. การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 9. ค้นหางานวิจัย วิทยานพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 10. ค้นหาบทความวารสารหรือหนังสือพิมพ์ได้จากไหน?
 11. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร ใช้จากไหน ใช้อย่างไร
 12. ต้องรู้อะไรเมื่อจะหาหนังสือ?
 13. บรรณารักษ์พบนักวิจัย
 14. บริการของห้องสมุด CMU Library Services
 15. บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support Services)
 16. อ่านมติชนฉบับออนไลน์ได้อย่างไร?
 17. รายงานเป็นเรื่องง่ายๆ ให้EndNoteช่วยซิจ๊ะ
 18. สมัครเป็นสมาชิกสำนักหอสมุดและสิทธิการใช้บริการ
 19. สิทธิการเป็นสมาชิกห้องสมุด
 20. e-Books มีทุกเรื่องที่ต้องการอ่าน

เผยแพร่เอกสาร ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔